Zapraszamy do wypełnienia własnego profilu trenerskiego, który będzie wyświetlany na stronie Stowarzyszenia w Bazie Trenerów.

W bazie są widoczni wszyscy członkowie i wszystkie członkinie (imię i nazwiska, województwo, certyfikat), natomiast w profilu można zamieścić więcej informacji dotyczących doświadczenia trenerskiego czy przygotowania do prowadzenia szkoleń.

W przypadku pytań dotyczących bazy prosimy o kontakt: biuro@stowarzyszeniestop.pl

Ankieta do profilu trenera/trenerki

Imię*

Nazwisko*

Województwo*

Certyfikat*

Numer certyfikatu

E-mail

Zdjęcie (maksymalnie 250 kB, w formacie .jpg)

Organizacje, z którymi jestem związany:
1.
2.
3.

Obszary tematyczne szkoleń:

Zarządzanie organizacją
Na przykład: planowanie rozwoju i strategiczne organizacji, wdrażanie zmian w organizacji, PR, marketing w organizacji, ewaluacja projektów, zarządzanie finansami
Pozyskiwanie funduszy
Na przykład: fundusze unijne, sponsoring, fundraising, przygotowywanie wniosków o granty
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Na przykład: przywództwo, style kierowania, budowanie zespołu, motywowanie pracowników, delegowanie zadań, zarządzanie wolontariuszami, zarządzanie wiekiem
Obsługa klienta/sprzedaż
Na przykład: obsługa klienta, psychologia klientów, perswazja i wywieranie wpływu, sprzedaż, reklamacje
Prawo
Na przykład: ochrona danych osobowych, prawo pracy, bhp, prawo administracyjne, działania strażnicze, prawo autorskie i wolne licencje
Przedsiębiorczość społeczna
Na przykład: przedsiębiorstwo społeczne, rola, funkcje, sposób organizacji, biznesplan w ekonomii społecznej, tworzenie i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne)
Aktywizacja społeczna
Na przykład: animacja społeczności, partycypacja, organizowanie społeczności, diagnoza społeczna, współpraca lokalna międzysektorowa
Aktywizacja zawodowa/rynek pracy
Na przykład: rozwój zawodowy, planowanie kariery zawodowej, outplacement, Spadochron, techniki poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe
Mediacje/negocjacje
Na przykład: mediacje – klasyczne, rodzinne, praktyka mediacji, negocjacje, rozwiazywanie konfliktów w drodze negocjacji
Umiejętności interpersonalne
Na przykład: zarządzanie sobą w czasie, asertywność, kreatywność, trening interpersonalny, komunikacja, zarządzanie stresem, rozwój osobisty, work-life balance, motywacja i automotywacja
Wystąpienia publiczne
Na przykład: autoprezentacja, sztuka prezentacji, kreowanie własnego wizerunku i marki, prezentacja menedżerska, kontakty z mediami
Różnorodność/niedyskryminacja/ międzykulturowość
Na przykład: zarządzania różnorodnością, równość szans kobiet i mężczyzn, trening antydyskryminacyjny, praca w środowisku wielokulturowym
Zrównoważony rozwój/CSR/Ekologia
Na przykład: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, rozwiązania ekologiczne w biurze, w firmie, w społeczności lokalnej, energooszczędność
E-learning/nowe technologie w uczeniu
Na przykład: zastosowanie nowych technologii w uczeniu, grywalizacja w e-learningu, planowanie procesu edukacji zdalnej
Szkolenia trenerskie
Coaching
Superwizja
Inne obszary (jakie?)

Uczestnikami moich szkoleń są:

Przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia szkoleń.

Na przykład: ukończone studia, szkoły trenerskie, uzyskane dyplomy, certyfikaty.

Więcej o mnie:

Napisz coś więcej o sobie - miejsce na informacje, na które nie było miejsca we wcześniejszych pytaniach.

Działania dodatkowe w ramach STOP:

Odpowiedzi nie będą wyświetlać się w profilu trenera/ki.

Czy jesteś zainteresowany braniem udziału w przetargach jako trener/trenerka z ramienia STOP-u?
TakNie

Czy prowadzisz szkolenia w obcych językach?
TakNie

Jeśli tak, to w jakich?

Proponowana stawka brutto za 1-dniowe szkolenie (średnio ośmiogodzinne):

* Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby bazy trenerów i trenerek na stronie www Stowarzyszenia.