1ES/STOP/2017 – Świadczenie usług doradczych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty na świadczeniu usług doradczych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej w ramach projektu Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zapytanie ofertowe do pobrania:

 1. 1ES/STOP/2017 – zapytanie ofertowe (.docx)
 2. 1ES/STOP/2017 – zapytanie ofertowe (.pdf)

 

CPV
85312320-8 – Usługi doradztwa

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
Biuro: ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa

 

II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
 3. Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji).

 

III. Przedmiot zamówienia 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór ekspertów tematycznych świadczących usługi doradcze dla instytucji i ciał doradczo-konsultacyjnych odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym zgodnie z merytorycznym planem doradztwa określonym na podstawie diagnozy potrzeb w 16 województwach.
 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

I część: Doradztwo w obszarze działań koordynacyjnych w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, w tym:

 • zarządzanie operacyjne (efektywność współpracy z interesariuszami, rozpoznawanie potrzeb, określanie oczekiwanych efektów, planowanie pracy, podział zadań)
 • zarządzanie procesami grupowymi (metody pracy z grupą, prowadzenie spotkań, warsztatów itp., radzenie sobie w trudnych sytuacjach, facylitacja spotkań)

II część: Doradztwo w obszarze budowania powiązań między ekonomią społeczną a biznesem, w tym:

 • współpraca z biznesem i instytucjami biznesowymi, znajomość specyfiki funkcjonowania sektora biznesu, promocja i tworzenie ofert produktów i usług
 • identyfikacja korzyści dla przedsiębiorców wynikających ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, narzędzia współpracy
 • zwiększenie rozpoznawalności podmiotów ekonomii społecznej
 1. Zamawiający może udzielić jednemu wykonawcy zamówienia na więcej niż jedną część. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.
 2. Zamawiający może wybrać wielu wykonawców, tak by zapewnić wsparcie we wszystkich województwach.

Regulacje dotyczące obu części zamówienia:

 1. Ekspert tematyczny będzie okresowo raportował swoje działania (sprawozdanie merytoryczne-karta doradztwa oraz miesięczne karty czasu pracy).
 2. Doradztwo będzie prowadzone w procesie, czyli przez obserwację, udzielanie informacji zwrotnej, podnoszenie kompetencji w obszarach w których zidentyfikowano luki kompetencyjne oraz warsztaty.
 3. Usługa będzie świadczona w wymiarze śr. 6 godz./mies. na jeden region na podstawie planu doradztwa lub w ramach doradztwa dla reprezentantów różnych regionów w tym samym wymiarze, przy czym wymiar ten może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu – zgodnie ze zgłaszanymi i aktualizowanymi potrzebami doradczymi.
 4. Zamawiający może zwiększyć bądź zmniejszyć wymiar godzinowy przewidywanego doradztwa, zgodnie z aktualizowanymi potrzebami zgłaszanymi przez uczestników projektu przy zachowaniu wymogu dot. łącznego zaangażowania zawodowego doradcy w miesiącu, o którym mowa w pkt. 10.
 5. Doradztwo może być świadczone on-line (przez komunikator internetowy, w formule webinarowej), mailowo, listownie, telefonicznie, osobiście. Przewidywane jest doradztwo indywidualne oraz grupowe, w zależności od potrzeb.
 6. Zamawiający będzie zwracał koszty przejazdu eksperta tematycznego (równowartość kosztów przejazdu środkami komunikacji zbiorowej – na podstawie biletów, bądź oświadczenia w przypadku przejazdu samochodem) oraz uzgodnione i wcześniej zaakceptowane koszty noclegu w ramach świadczenia usługi.
 7. Ekspert tematyczny powinien świadczyć usługę doradczą osobiście – usługa nie może być wykonywana przez inną osobę, bądź podwykonawcę.
 8. Rozliczenia wykonanej usługi będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru w skali miesiąca. Dodatkowo ekspert tematyczny będzie przygotowywał sprawozdanie merytoryczne (kartę doradztwa – według przedstawionego wzoru) oraz kartę czasu pracy (według przedstawionego wzoru).
 9. Usługa może być wykonywana w jednym z 16 województw. Wykonawca powinien zadeklarować w ofercie w jakich regionach może świadczyć usługę.
 10. Wykonawca składający ofertę powinien mieć na uwadze, iż zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014 – 2020” (z dn. 19 września 2016 r., MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016)łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

V. Termin realizacji zamówienia

 1. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. z możliwością jej przedłużenia do 29.02.2020 roku w przypadku gdy będzie to wynikało ze zaktualizowanego planu i harmonogramu doradztwa.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.
 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

2.1 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej (polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji działań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej) w tym we wsparciu doradczym i szkoleniowym dla przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym i programowym;
 3. W przypadku I części zamówienia:
  – Doświadczenie w obszarze planowania procesów grupowych i zarządzania projektami, prowadzenia spotkań i warsztatów – min. 3 lata doświadczenia w tym przeprowadzenia szkoleń/warsztatów oraz referencje/rekomendacje potwierdzające to doświadczenie
  – Certyfikat trenera potwierdzający kompetencje w obszarze umiejętności społecznych
 4. W przypadku II części zamówienia:
  – Doświadczenie w obszarze współpracy z biznesem i instytucjami biznesowymi, przygotowywania ofert produktów i usług, stosowania języka korzyści – min. 3 lata doświadczenia oraz referencje/rekomendacje potwierdzające to doświadczenie

2.3 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w rozdziale VII poniżej.

3.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” – „nie spełnia”

3.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawca świadczący doradztwo w ramach realizacji zamówienia, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014 – 2020” (z dn. 19 września 2016 r., MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016), przed zawarciem umowy z Zamawiającym zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w zakresie tego, że w okresie realizacji zamówienia:

 1. nie jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji POWER, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie;
 2. jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie przekroczy 276 godzin miesięcznie;
 3. obciążenie wynikające z realizacji zadań o jakich mowa w pkt 3 lit. b nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mu w ramach udzielonego zamówienia;
 4. w przypadku zaangażowania w inne projekty finansowane z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów przy jednoczesnym udostępnieniu Zamawiającemu ww. ewidencji w odniesieniu do okresu realizacji udzielonego zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający zweryfikuje, iż Wykonawca nie spełnia któregokolwiek wymogu określonego w oświadczeniu – zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w zakresie realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą i udzielenia zamówienia kolejnemu Wykonawcy.

W przypadku przekroczenia w okresie realizacji zamówienia, przez Wykonawcę miesięcznego limitu 276 godzin, o jakim mowa w pkt 3 lit. b, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za godziny świadczenia doradztwa powyżej wskazanego limitu.

 

VII. Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
 2. oświadczenie w zakresie wykształcenia osoby świadczącej doradztwo wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
 3. oświadczenie – Wykaz podmiotów na rzecz, których świadczona była praca w obszarze ekonomii społecznej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego;
 4. oświadczenie – wykaz doświadczenia dla części I zamówienia w obszarze działań koordynacyjnych stanowiącego Załącznik nr 5 A do Zapytania Ofertowego;
 5. oświadczenie – wykaz doświadczenia dla części II zamówienia w obszarze budowania powiązań między ekonomią społeczną a biznesem stanowiącego Załącznik nr 5 B do Zapytania Ofertowego;
 6. skan certyfikatu trenera w przypadku I części zamówienia
 7. skany referencji/rekomendacji potwierdzających wymagane doświadczenie

Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:

 1. Dokumenty załączone do oferty zatrzymuje Zamawiający.
 2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nie uzupełnienie w wymaganym terminie w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

VIII. Kryteria wyboru oferty i waga punktowa

Ocena ofert dla każdej części zamówienia zostanie przeprowadzona oddzielnie.

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. cena za realizację zamówienia – stawka brutto (z uwzględnieniem składek i podatków) w polskich złotych za jedną godzinę zegarową świadczenia doradztwa (max 50 pkt);
 2. minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze ekonomii społecznej (polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji działań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej) w tym we wsparciu doradczym i szkoleniowym dla przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym i programowym (max 30 pkt);
 3. doświadczenie w obszarze wskazanym dla danej części zamówienia (max 10 pkt).
 4. referencje/rekomendacje potwierdzające wymagane doświadczenie i należyte wykonanie usługi (max 10 pkt).

 

IX. Zasady oceny ofert według poszczególnych kryteriów

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu
o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

 1. Punktacja dla kryterium „cena za realizację zamówienia” – ocena na podstawie ceny (stawki godzinowej brutto) wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

W formularzu oferty należy podać stawkę brutto w polskich złotych za jedną godzinę zegarową świadczenia doradztwa (z uwzględnieniem składek i podatków).

Maksymalna liczba punktów dla kryterium ceny wynosi „50”. Oferta z najniższą ceną otrzyma 50 punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: C = ( Cmin/Co) x 50 pkt

 gdzie:

C – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny;

C min – najniższa cena brutto za godzinę doradztwa spośród złożonych ofert;

C o – cena oferty ocenianej.

 1. Punktacja dla kryteriumdoświadczenie zawodowe” – ocena na podstawie Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego „Doświadczenie zawodowe”. Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi „30”

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 1. Dośw. 3 lata – 10 pkt;
 2. Dośw. 3 lat do 5 lat – 20 pkt;
 3. Dośw. 5 lat – 30 pkt;

gdzie:

Dośw. – doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej

 1. Punktacja dla kryterium „doświadczenie w obszarze działań koordynacyjnych/ budowania powiązań między ekonomią społeczną a biznesem” – ocena na podstawie Załącznika nr 5 A lub Załącznika nr 5 B do Zapytania ofertowego. Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi „10”.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 1. Dw 3 procesy/usługi – 1 pkt;
 2. Dw 4-5 procesy/usługi – 5 pkt;
 3. Dw 6 lub więcej procesów/usług – 10 pkt;

gdzie:

Dw – doświadczenie w obszarze działań koordynacyjnych/ doświadczenie budowania powiązań między ekonomią społeczną a biznesem

 1. Punktacja dla kryterium „Referencje/rekomendacje potwierdzające wymagane doświadczenie”. Potwierdzeniem należycie wykonanej usługi doradczej/szkoleniowej w danym obszarze mogą być udokumentowane referencje/rekomendacje w tematyce wymienionej w pkt. VI 2.2. c/d wystawione na doradcę, który będzie wykonywał zamówienie, bądź wystawione na osobę, którą podmiot będzie posługiwał się w celu wykonania zlecenia (dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą). Referencja powinna zawierać pozytywną opinię o doradcy i zrealizowanej usłudze oraz musi być wystawiona przez niezależny podmiot zewnętrzny. Różne referencje wystawione przez ten sam podmiot zewnętrzny będą liczone jako jedna referencja. Referencje, które nie spełnią powyższych warunków będą odrzucone.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 1. R od 1 do 3 – 3 pkt;
 2. R od 4 do 5 – 5 pkt;
 3. R powyżej 5 – 10 pkt;

gdzie:

R – referencje od jednego podmiotu.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi „10”.

Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru:

S„x” = C + Dośw + Dw + R

gdzie:

S„x” – suma punktów oferty;

C – punkty za kryterium „cena”;

Dośw. – doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej.

Dw – doświadczenie w obszarze działań koordynacyjnych/ budowania powiązań między ekonomią społeczną a biznesem

R – rekomendacje.

 1. Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu dla każdej z części zamówienia oddzielnie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
 3. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z niższą ceną.
 4. Zamawiający może wybrać wielu wykonawców, tak by zapewnić wsparcie we wszystkich województwach.

 

X. Elementy oferty

 1. wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
 3. oświadczenie w zakresie wykształcenia osoby prowadzącej doradztwo – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
 4. oświadczenie – doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii społecznej osoby świadczącej doradztwo – Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego;
 5. oświadczenie – doświadczenie osoby w obszarze działań koordynacyjnych- Załącznik nr 5 A do Zapytania Ofertowego
 6. oświadczenie – doświadczenie osoby w budowania powiązań między ekonomią społeczną a biznesem – Załącznik nr 5 B do Zapytania Ofertowego.

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zawierać wszelkie wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym dokumenty.
 4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez niego. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

 

XII. Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej jako skany w formacie .pdf podpisanych dokumentów na adres: biuro@stowarzyszeniestop.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2017r do godz. 23:59.
 2. Wiadomość e-mail należy w temacie oznaczyć numerem postępowania: 1ES/STOP/2017.

 

XIII. Ogłoszenie wyników postępowania

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://stowarzyszeniestop.pl oraz w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl).

 

XIV. Zmiana i wycofanie oferty

 1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający zostanie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.
 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej w niniejszym Zapytaniu Ofertowym dla złożenia oferty, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” .
 3. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”

 

XV. Odrzucenie oferty

Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 1. jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym
 2. jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów określonych w rozdziale VII niniejszego Zapytania Ofertowego i na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym;
 3. jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego;
 4. oferta została złożona po terminie.

 

XVI. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie gdy:

 1. nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;
 2. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
 3. w przypadku rozwiązania umowy partnerskiej lub rozwiązania umowy o dofinansowanie, na podstawie której finansowane jest zamówienie;
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
 5. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

XVII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 1. W postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
 2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na zasadach określonych w pkt 1.
 3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie Ofertowe oraz umieści je na swojej stronie internetowej http://stowarzyszeniestop.pl oraz w bazie konkurencyjności.
 4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy. Odpowiedzi, wyjaśnienia na zadane pytania będą przesyłane do Wykonawcy, który je zadał oraz zamieszczane w bazie konkurencyjności.
 5. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: Agnieszka Olender e-mail: agnieszka@stowarzyszeniestop.pl w godz. 9.00-17.00 w dni robocze.

 

XVIII. Pozostałe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert niezwłocznie w formie przewidzianej na przekazanie Zapytania Ofertowego, jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: http://stowarzyszeniestop.pl oraz w bazie konkurencyjności.
 2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
 3. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli i oceny prac w zakresie przedmiotu zamówienia.