3ES/STOP/2017 – Dotyczące usługi przeprowadzenia szkolenia  “Efektywne spotkanie – czyli sztuka wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji/zebrań”

ROZSTRZYGNIĘTE: informacja o wynikach oceny ofert

 

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia “Efektywne spotkanie – czyli sztuka wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji/zebrań” w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zapytanie ofertowe i załączniki do pobrania:

 1. 3ES/STOP/2017 – zapytanie ofertowe (.docx)
 2. 3ES/STOP/2017 – załącznik nr 1 (oferta)
 3. 3ES/STOP/2017 – załącznik nr 2 (oświadczenie o braku powiązań)
 4. 3ES/STOP/2017 – załączniki nr 3, 4, 5 (wykształcenie i doświadczenie)

 

CPV

CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

 1. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa

 

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
 3. Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji).

 

III. Przedmiot zamówienia         

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy, który zrealizuje usługę przeprowadzenia dwóch dwudniowych szkoleń zgodnie z poniższymi informacjami

 

Tytuł szkolenia

“Efektywne spotkanie – czyli sztuka wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji/zebrań”

Zakres usługi obejmuje:

 

 • przeprowadzenie dwóch dwudniowych szkoleń dla grupy ok.  20-osobowej, gdzie jeden  dzień warsztatów to 8 godz. dydaktycznych (godz. dydaktyczna = 45 min),
 • każde szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów spełniających warunki zapytania
 • dostosowanie zakresu szkolenia indywidualnie do grupy odbiorców,
 • przeprowadzenie szkolenia w terminie podanym przez zamawiającego (dni robocze)
 • opracowanie materiałów szkoleniowych
 • przygotowanie rekomendacji wynikających z  pracy/uwag  uczestników szkolenia oraz przekazanie ich Zleceniodawcy w terminie 7 dni po terminie realizacji usługi.

 

Uczestnicy szkolenia

przedstawiciele instytucji i ciał doradczo-konsultacyjnych odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, w tym przedstawiciele:

 • Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 • Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
 • Komitetów Monitorujących RPO

 

Główne zagadnienia szkolenia powinny obejmować:

 

 • gra przestrzenią przy wystąpieniach publicznych
 • jak mówić, żeby nas słuchano, czyli zasady budowania ciekawych wystąpień (konstrukcja perswazyjnego wystąpienia (model AIDA i inne), elementy storytellingu)
 • jak mówić, żeby nie tylko słuchano, czyli jak angażować słuchaczy do aktywności
 • formy spotkań/zebrań, które angażują zarówno do dyskusji (elementy facylitacji), jak i do pracy nad rozwiązaniem (narzędzia pracy facylitatora)
 • jak nie zanudzić power pointem.

 

IV. Regulacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

 1. Szkolenie powinno być  prowadzone  w  formie aktywnej,  umożliwiającej  wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz  uwzględniające  odpowiedzi  na  pojawiające  się pytania.
 2. Każde z dwudniowych szkoleń powinno być prowadzone przez dwóch trenerów jednocześnie.
 3. Trenerzy prowadzący szkolenie w ramach realizacji zamówienia zobowiązani są wziąć udział w jednodniowym spotkaniu, które pozwoli uzgodnić szczegółowy program i zakres szkolenia z zamawiającym.
 4. Rozliczenie wykonanej usługi będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru, rekomendacji ze szkolenia oraz kart czasu pracy.
 5. Zamawiający zwraca koszty dojazdu trenera na szkolenie (do wysokości kosztów biletów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia komunikacją zbiorową) oraz zapewnia zwrot kosztów wyżywienia i noclegu.  Zapewnia także organizację szkolenia w zakresie zaplecza technicznego (sala, laptop, rzutnik, flipchart) i powielenia materiałów szkoleniowych.
 6. Wykonawca składający ofertę powinien mieć na uwadze, iż zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014 – 2020” (z dn. 19 września 2016 r., MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016)łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

V. Termin realizacji zamówienia

 1. Zamówienie będzie realizowane w dwóch terminach:

Jedno szkolenie dwudniowe w terminie 18 – 19 stycznia 2018 r w Krakowie.

Drugie szkolenie dwudniowe w terminie 25 – 26 stycznia 2018 w Toruniu.

Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu szkolenia z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

 1. Zamawiający zorganizuje dla wyłonionych trenerów jednodniowe spotkanie, pozwalające na uszczegółowienie programu, podział zadań między trenerami, które odbędzie się w Warszawie na początku stycznia 2018 roku.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe kryteria (osoba wskazana przez nich do wykonania zamówienia):
 1. Wykształcenie wyższe
 2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej (polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu
  w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji działań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej) w tym we wsparciu doradczym i szkoleniowym dla przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym i programowym;
 3. Doświadczenie w realizacji szkoleń w temacie związanym z zapytaniem (tj. efektywne spotkanie, wystąpienia publiczne, prowadzenie dyskusji, czy facylitacja) – min. 3 usługi (np. przeprowadzenie szkoleń/warsztatów) oraz referencje/rekomendacje potwierdzające to doświadczenie
 4. Certyfikat trenera potwierdzający kompetencje w obszarze umiejętności społecznych

 

 1. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w rozdziale VII poniżej.

3.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” – „nie spełnia”

3.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawca realizujący usługę w ramach realizacji zamówienia, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014 – 2020” (z dn. 19 września 2016 r., MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016), przed zawarciem umowy z Zamawiającym zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w zakresie tego, że w okresie realizacji zamówienia:

 1. nie jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji POWER, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie;
 2. jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie przekroczy 276 godzin miesięcznie;
 3. obciążenie wynikające z realizacji zadań o jakich mowa w pkt 3 lit. b nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mu w ramach udzielonego zamówienia;
 4. w przypadku zaangażowania w inne projekty finansowane z Funduszy strukturalnych
  i Funduszu Spójności zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów przy jednoczesnym udostępnieniu Zamawiającemu ww. ewidencji w odniesieniu do okresu realizacji udzielonego zamówienia.

 

W przypadku, gdy Zamawiający zweryfikuje, iż Wykonawca nie spełnia któregokolwiek wymogu określonego w oświadczeniu – zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w zakresie realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą i udzielenia zamówienia kolejnemu Wykonawcy.

W przypadku przekroczenia w okresie realizacji zamówienia, przez Wykonawcę miesięcznego limitu 276 godzin, o jakim mowa w pkt 3 lit. b, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za godziny świadczenia doradztwa powyżej wskazanego limitu.

VII. Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
 2. oświadczenie w zakresie wykształcenia trenera wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
 3. oświadczenie – Wykaz podmiotów na rzecz, których świadczona była praca w obszarze ekonomii społecznej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego;
 4. oświadczenie – wykaz doświadczenia w zakresie szkoleń w temacie związanym z zapytaniem (tj. efektywne spotkanie, wystąpienia publiczne, prowadzenie dyskusji, czy facylitacja) stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego;
 5. skan certyfikatu trenera wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia
 6. skany referencji/rekomendacji potwierdzających wymagane doświadczenie
 7. Proponowany program szkolenia.

 

Osoba wskazana do realizacji nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem sytuacji losowych. W takim wypadku nowa wskazana do realizacji osoba będzie musiała spełniać wymagania z punktu VI niniejszego Zapytania i będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie dokumentów wykazanych w punkcie VII.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

 

Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:

 1. Dokumenty załączone do oferty zatrzymuje Zamawiający.
 2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nie uzupełnienie w wymaganym terminie w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

VIII. Kryteria wyboru oferty i waga punktowa

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. cena za realizację zamówienia – stawka brutto (z uwzględnieniem składek i podatków) w polskich złotych za jedną godzinę dydaktyczną realizacji szkolenia (max 50 pkt) prowadzonego przez dwóch trenerów;
 2. minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze ekonomii społecznej (polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji działań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej) w tym we wsparciu doradczym i szkoleniowym dla przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym i programowym (max 30 pkt);
 3. doświadczenie w obszarze w zakresie szkoleń w temacie związanym z zapytaniem (tj. efektywne spotkanie, wystąpienia publiczne, prowadzenie dyskusji, czy facylitacja) (max 10 pkt).
 4. referencje/rekomendacje potwierdzające wymagane doświadczenie i należyte wykonanie usługi (max 10 pkt).

 

IX. Zasady oceny ofert według poszczególnych kryteriów

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu
o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

 1. Punktacja dla kryterium „cena za realizację zamówienia” – ocena na podstawie ceny (stawki godzinowej brutto) wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

W formularzu oferty należy podać stawkę brutto w polskich złotych za jedną godzinę dydaktyczną realizacji szkolenia (z uwzględnieniem składek i podatków) prowadzonego przez dwóch trenerów.

Maksymalna liczba punktów dla kryterium ceny wynosi „50”. Oferta z najniższą ceną otrzyma 50 punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: C = ( Cmin/Co) x 50 pkt

 gdzie:

C – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny;

C min – najniższa cena brutto za godzinę realizacji szkolenia spośród złożonych ofert;

C o – cena oferty ocenianej.

 1. Punktacja dla kryteriumdoświadczenie zawodowe” – ocena na podstawie Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego „Doświadczenie zawodowe”. Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi „30”

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 1. Dośw. 3 lata – 10 pkt;
 2. Dośw. 3 lat do 5 lat – 20 pkt;
 3. Dośw. 5 lat – 30 pkt;

 

gdzie:

Dośw. – doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej

 

 1. Punktacja dla kryterium „doświadczenie w zakresie szkoleń w temacie związanym z zapytaniem (tj. efektywne spotkanie, wystąpienia publiczne, prowadzenie dyskusji, czy facylitacja)” – ocena na podstawie Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego. Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi „10”.

 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 1. Dw 3 usługi – 1 pkt;
 2. Dw 4-5 usługi – 5 pkt;
 3. Dw 6 lub więcej usług – 10 pkt;

gdzie:

Dw – doświadczenie w zakresie szkoleń w temacie związanym z zapytaniem (tj. efektywne spotkanie, wystąpienia publiczne, prowadzenie dyskusji, czy facylitacja)

 

 1. Punktacja dla kryterium „Referencje/rekomendacje potwierdzające wymagane doświadczenie”. Potwierdzeniem należycie wykonanej usługi szkoleniowej w danym obszarze mogą być udokumentowane referencje/rekomendacje w tematyce wymienionej w pkt. VI 1.2. b/c. Referencja powinna zawierać pozytywną opinię o trenerze i zrealizowanej usłudze oraz musi być wystawiona przez niezależny podmiot zewnętrzny. Różne referencje wystawione przez ten sam podmiot zewnętrzny będą liczone jako jedna referencja. Referencje, które nie spełnią powyższych warunków będą odrzucone.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 1. R od 1 do 3 – 3 pkt;
 2. R od 4 do 5 – 5 pkt;
 3. R powyżej 5 – 10 pkt;

gdzie:

R – referencje od jednego podmiotu.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi „10”.

Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru:

S„x” = C + Dośw + Dw + R

gdzie:

S„x” – suma punktów oferty;

C – punkty za kryterium „cena”;

Dośw. – doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej.

Dw – doświadczenie w zakresie szkoleń w temacie związanym z zapytaniem

R – rekomendacje.

 1. Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
 3. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z niższą ceną.

X. Elementy oferty

 1. wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
 3. oświadczenie w zakresie wykształcenia trenera realizującego usługę – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
 4. oświadczenie – doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii społecznej – Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego;
 5. oświadczenie – doświadczenie osoby w zakresie szkoleń w temacie związanym z zapytaniem – Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
 6. skan certyfikatu trenera
 7. skany referencji/rekomendacji potwierdzających wymagane doświadczenie
 8. proponowany program szkolenia.

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Nie ma możliwości składania ofert częściowych, obejmujących tylko jedno ze szkoleń dwudniowych będących przedmiotem zapytania.
 3. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zawierać wszelkie wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym dokumenty.
 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez niego. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

XII. Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej jako skany w formacie .pdf podpisanych dokumentów na adres: biuro@stowarzyszeniestop.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2018 r do godz. 23:59.
 2. Wiadomość e-mail należy w temacie oznaczyć numerem postępowania: 3ES/STOP/2017.

XIII. Ogłoszenie wyników postępowania

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://stowarzyszeniestop.pl oraz w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl).

XIV. Zmiana i wycofanie oferty

 1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający zostanie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.
 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej w niniejszym Zapytaniu Ofertowym dla złożenia oferty, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” .
 3. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”

XV. Odrzucenie oferty

Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 1. jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym
 2. jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów określonych w rozdziale VII niniejszego Zapytania Ofertowego i na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym;
 3. jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego;
 4. oferta została złożona po terminie.

XVI. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie gdy:

 1. nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;
 2. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
 3. w przypadku rozwiązania umowy partnerskiej lub rozwiązania umowy o dofinansowanie, na podstawie której finansowane jest zamówienie;
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
 5. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XVII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 1. W postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
 2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na zasadach określonych w pkt 1.
 3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie Ofertowe oraz umieści je na swojej stronie internetowej http://stowarzyszeniestop.pl oraz w bazie konkurencyjności.
 4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy. Odpowiedzi, wyjaśnienia na zadane pytania będą przesyłane do Wykonawcy, który je zadał oraz zamieszczane w bazie konkurencyjności.
 5. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: Agnieszka Olender e-mail: agnieszka@stowarzyszeniestop.pl w godz. 9.00-17.00 w dni robocze.

 

XVIII. Pozostałe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert niezwłocznie w formie przewidzianej na przekazanie Zapytania Ofertowego, jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: http://stowarzyszeniestop.pl oraz w bazie konkurencyjności.
 2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
 3. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli i oceny prac w zakresie przedmiotu zamówienia.