Zapraszamy do wypełnienia własnego profilu trenerskiego, który będzie wyświetlany na stronie Stowarzyszenia w Bazie Trenerów.

W bazie są widoczni wszyscy członkowie i wszystkie członkinie (imię i nazwiska, województwo, certyfikat), natomiast w profilu można zamieścić więcej informacji dotyczących doświadczenia trenerskiego czy przygotowania do prowadzenia szkoleń.

W przypadku pytań dotyczących bazy prosimy o kontakt: biuro@stowarzyszeniestop.pl

  Ankieta do profilu trenera/trenerki

  Imię*

  Nazwisko*

  Województwo*

  Certyfikat*

  Numer certyfikatu

  E-mail

  Zdjęcie (maksymalnie 250 kB, w formacie .jpg)

  Organizacje, z którymi jestem związany:

  1.
  2.
  3.

  Obszary tematyczne szkoleń:

  Zarządzanie organizacją

  Na przykład: planowanie rozwoju i strategiczne organizacji, wdrażanie zmian w organizacji, PR, marketing w organizacji, ewaluacja projektów, zarządzanie finansami

  Pozyskiwanie funduszy

  Na przykład: fundusze unijne, sponsoring, fundraising, przygotowywanie wniosków o granty

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Na przykład: przywództwo, style kierowania, budowanie zespołu, motywowanie pracowników, delegowanie zadań, zarządzanie wolontariuszami, zarządzanie wiekiem

  Obsługa klienta/sprzedaż

  Na przykład: obsługa klienta, psychologia klientów, perswazja i wywieranie wpływu, sprzedaż, reklamacje

  Prawo

  Na przykład: ochrona danych osobowych, prawo pracy, bhp, prawo administracyjne, działania strażnicze, prawo autorskie i wolne licencje

  Przedsiębiorczość społeczna

  Na przykład: przedsiębiorstwo społeczne, rola, funkcje, sposób organizacji, biznesplan w ekonomii społecznej, tworzenie i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne)

  Aktywizacja społeczna

  Na przykład: animacja społeczności, partycypacja, organizowanie społeczności, diagnoza społeczna, współpraca lokalna międzysektorowa

  Aktywizacja zawodowa/rynek pracy

  Na przykład: rozwój zawodowy, planowanie kariery zawodowej, outplacement, Spadochron, techniki poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe

  Mediacje/negocjacje

  Na przykład: mediacje – klasyczne, rodzinne, praktyka mediacji, negocjacje, rozwiazywanie konfliktów w drodze negocjacji

  Umiejętności interpersonalne

  Na przykład: zarządzanie sobą w czasie, asertywność, kreatywność, trening interpersonalny, komunikacja, zarządzanie stresem, rozwój osobisty, work-life balance, motywacja i automotywacja

  Wystąpienia publiczne

  Na przykład: autoprezentacja, sztuka prezentacji, kreowanie własnego wizerunku i marki, prezentacja menedżerska, kontakty z mediami

  Różnorodność/niedyskryminacja/ międzykulturowość

  Na przykład: zarządzania różnorodnością, równość szans kobiet i mężczyzn, trening antydyskryminacyjny, praca w środowisku wielokulturowym

  Zrównoważony rozwój/CSR/Ekologia

  Na przykład: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, rozwiązania ekologiczne w biurze, w firmie, w społeczności lokalnej, energooszczędność

  E-learning/nowe technologie w uczeniu

  Na przykład: zastosowanie nowych technologii w uczeniu, grywalizacja w e-learningu, planowanie procesu edukacji zdalnej

  Szkolenia trenerskie

  Coaching

  Superwizja

  Inne obszary (jakie?)

  Uczestnikami moich szkoleń są:

  Przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia szkoleń.

  Na przykład: ukończone studia, szkoły trenerskie, uzyskane dyplomy, certyfikaty.

  Więcej o mnie:

  Napisz coś więcej o sobie - miejsce na informacje, na które nie było miejsca we wcześniejszych pytaniach.

  Działania dodatkowe w ramach STOP:

  Odpowiedzi nie będą wyświetlać się w profilu trenera/ki.

  Czy jesteś zainteresowany braniem udziału w przetargach jako trener/trenerka z ramienia STOP-u?

  TakNie

  Czy prowadzisz szkolenia w obcych językach?

  TakNie

  Jeśli tak, to w jakich?

  Proponowana stawka brutto za 1-dniowe szkolenie (średnio ośmiogodzinne):

  * Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby bazy trenerów i trenerek na stronie www Stowarzyszenia.