CEL SUPERWIZJI

Wsparcie osoby superwizowanej w rozwoju trenerskim.
Superwizja certyfikacyjna:

 • potwierdza, że trener/ka starający/a się o certyfikat jakości szkoleń potrafi samodzielnie przygotować i poprowadzić warsztat w wymiarze zgodnym z wymogami na certyfikat danego stopnia oraz przeprowadzić jego podsumowanie;
 • pozwala sprawdzić kompetencje trenerskie (według Listy Kompetencji odpowiedniej dla każdego stopnia certyfikatu)

PROCES SUPERWIZJI

 1. Sesja wprowadzająca – Superwizor/ka zawiera z osobą superwizowaną kontrakt (liczba spotkań, ramy i warunki organizacyjne, obszary superwizji), omawia założenia i konspekt szkolenia oraz udziela informacji zwrotnej na jego temat. Odpowiedzialność za kształt programu szkolenia spoczywa na osobie superwizowanej.
 2. Sesja uczestnicząca – Superwizor/ka uczestniczy w warsztacie osoby superwizowanej (bezpośrednia obserwacja pracy trenerskiej).
 3. Sesja zamykająca – Superwizor/ka po szkoleniu udziela osobie superwizowanej informacji zwrotnej, w szczególności dotyczącej kompetencji wymaganych na certyfikat danego stopnia. Informacja zwrotna, poza opisem mocnych i słabych stron, powinna zawierać również rekomendacje rozwojowe.

PRZEDMIOT SUPERWIZJI

Szkolenie prowadzone w ramach lub na rzecz organizacji pozarządowej z tematu, z którego osoba superwizowana ma wystarczające kompetencje merytoryczne do jego przeprowadzenia. Superwizor/ka wystawia opinię superwizyjną na podstawie obserwacji pracy trenerskiej osoby superwizowanej. Przedmiotem superwizji nie może być szkolenie, które superwizor/ka prowadzi z osobą superwizowaną.

Superwizor/ka nie może prowadzić superwizji certyfikacyjnej dla dwóch osób jednocześnie podczas jednego szkolenia. Na podstawie superwizji szkolenia prowadzonego przez dwie osoby, może wydać rekomendację tylko dla jednej z osób.

Wymagania odnośnie superwizji: 

 • liczba superwizji – 1
 • przedmiot superwizji – warsztat 8 godz.
 • czas bezpośredniej superwizji – 4 godz.
 • liczba superwizji – 1
 • przedmiot superwizji – warsztat min. 16 godz.
 • czas bezpośredniej superwizji – 8 godz.
 • szkolenie powinno być  prowadzone samodzielnie lub jako trener/ka wiodący/a
 • liczba superwizji – 2
 • przedmiot superwizji – dwa warsztaty 16 godz. (oba w ramach jednego lub dwóch różnych cykli edukacyjnych) lub warsztat 24 godz. i warsztat 16 godz. (przynajmniej jeden w ramach cyklu edukacyjnego)
 • czas bezpośredniej superwizji jednego szkolenia – 16 godz.
 • jedno szkolenie powinno być prowadzone z kotrenerem/ką
 • jedna superwizja powinna być przeprowadzona przez superwizora/kę spoza stałego własnego zespołu trenerskiego osoby superwizowanej
 • liczba superwizji – 3
 • liczba opinii – 5 (trzy po superwizjach certyfikacyjnych i dwie niezależne opinie od trenerów posiadających certyfikat 1 lub 2 stopnia)
 • przedmiot superwizji –  szkolenie trenerskie (pojedynczy warsztat 24 godz. lub warsztat 16 godz. jeśli jest prowadzony w ramach długofalowego, zawierającego min. 3 szkolenia cyklu edukacyjnego dla trenerów/ek, którego współautorem/ką jest osoba superwizowana)  oraz dwa warsztaty 16 godz. (oba w ramach jednego lub dwóch różnych cykli edukacyjnych) lub warsztat 24 godz. i warsztat 16 godz. (przynajmniej jeden w ramach cyklu edukacyjnego)
 • czas bezpośredniej superwizji jednego szkolenia – 16 godz.
 • przynajmniej jedna superwizja powinna dotyczyć szkolenia trenerskiego.
 • jedno szkolenie powinno być prowadzone z kotrenerem/ką
 • dwie superwizje powinny być przeprowadzone przez superwizorów/ki spoza stałego własnego zespołu trenerskiego osoby superwizowanej
CYKL EDUKACYJNY – min. 2 warsztaty dla tej samej grupy uczestników/czek powiązane merytorycznie i procesualnie, trwające po minimum 16 godz. każdy. Osoba superwizowana prowadzi przynajmniej jeden warsztat w ramach cyklu, pozostałe szkolenia w cyklu mogą być prowadzone przez innych trenerów/ki.

GODZINA SZKOLENIOWA liczona jest jako godzina dydaktyczna (45 minut). Szkolenia 16 i 24-godzinne powinny odbywać się dzień po dniu – bez żadnej przerwy pomiędzy kolejnymi dniami szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat superwizji certyfikacyjnej:
STANDARDY SUPERWIZJI CERTYFIKACYJNEJ