Erasmus+ KA2 Edukacja dorosłych

W listopadzie 2018 rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu „Education by the Way”, którego założeniem jest stworzenie i rozpowszechnianie nowych form nieformalnej edukacji osób dorosłych, w szczególności edukacji włączającą skierowanej do osób o niskich kompetencjach. Wyzwania związane ze zdobywaniem nowej wiedzy i rozpowszechniania kompetencji (w atrakcyjnych formach) stanowią obecnie przedmiot międzynarodowego zainteresowania i są jednym z najważniejszych horyzontalnych celów i priorytetów edukacji dorosłych w programie Erasmus +.

Termin realizacji: październik 2018 – październik 2020
Numer umowy: 2018-1-PL01-KA204-051193

Cel

Celem projektu jest poszerzenie i rozwijanie kompetencji trenerów i edukatorów uczących osoby dorosłe, głównie w obszarze nauczania dorosłych o niskich kwalifikacjach. Mimo tego, że bezpośrednią grupą odbiorców są edukatorzy wpływ projektu będzie dotyczył przede wszystkim dorosłych o niskich kwalifikacjach.

Cele szczegółowe:

  • Zmiana sposobu postrzegania edukacji przez osoby o niskich umiejętnościach edukacyjnych
  • Wspólna praca nad nowymi metodami i podejściem, w tym publikacją dla trenerów/edukatorów, która pokazałaby jak prowadzić proces edukacyjny i ustalić cele edukacyjne dla grup deklarujących niechęć do edukacji formalnej
  • Wymiana i transfer dobrych praktyk pomiędzy doświadczeniami trenerów, którzy osiągnęli cele edukacyjne z tymi grupami

Partnerzy