Erasmus+ KA2 Edukacja dorosłych

W 2018 rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu “Education by the Way”, którego założeniem jest stworzenie i rozpowszechnianie nowych form nieformalnej edukacji osób dorosłych, w szczególności edukacji włączającą skierowanej do osób o niskich kompetencjach. Wyzwania związane ze zdobywaniem nowej wiedzy i rozpowszechniania kompetencji (w atrakcyjnych formach) stanowią obecnie przedmiot międzynarodowego zainteresowania i są jednym z najważniejszych horyzontalnych celów i priorytetów edukacji dorosłych w programie Erasmus +.

Termin realizacji: październik 2018 – styczeń 2021
Numer umowy: 2018-1-PL01-KA204-051193

Strona projektu (jęz. angielski)

Cel

Celem projektu jest poszerzenie i rozwijanie kompetencji trenerów i edukatorów uczących osoby dorosłe, głównie w obszarze nauczania dorosłych o niskich kwalifikacjach. Mimo tego, że bezpośrednią grupą odbiorców są edukatorzy wpływ projektu będzie dotyczył przede wszystkim dorosłych o niskich kwalifikacjach.

Cele szczegółowe:

  • Zmiana sposobu postrzegania edukacji przez osoby o niskich umiejętnościach edukacyjnych
  • Wspólna praca nad nowymi metodami i podejściem, w tym publikacją dla trenerów/edukatorów, która pokazałaby jak prowadzić proces edukacyjny i ustalić cele edukacyjne dla grup deklarujących niechęć do edukacji formalnej
  • Wymiana i transfer dobrych praktyk pomiędzy doświadczeniami trenerów, którzy osiągnęli cele edukacyjne z tymi grupami

Partnerzy

 

Działania

  • 17-18 stycznia 2019 – Kick-off meeting w Krakowie
  • 13-17 maja 2019 – Trening w Warszawie (C2)
  • 10-14 czerwca 2019 – Trening w Rzymie (C1)
  • 4-5 lipca 2019 – Spotkanie projektowe w Pradze
  • 16-17 września 2019 – Spotkanie projektowe w Helsinkach
  • 18-20 września 2019 – Trening w Helsinkach (C3)

Aktualności

Koordynator: Paulina Sierzputowska – paulina@stowarzyszeniestop.pl
Koordynator merytoryczny: Agnieszka Borek – agnieszka.borek@stowarzyszeniestop.pl