KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych w Warszawie 00-151, z siedzibą przy ul. Nowolipki 9 B, w którym złożyli Państwo deklarację członkostwa.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy. Statut, który jest zgodnie z polskim prawem szczególnego rodzaju umową określającą prawa i obowiązki członków stowarzyszenia i na jego podstawie zostają one realizowane.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Pana/Pani praw i obowiązków oraz zadań statutowych Stowarzyszenia.
  4. Pani/Pana dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług dla Stowarzyszenia oraz grantodawcom.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane po ustaniu stosunku członkostwa w związku z ewentualnym dochodzeniem należnych Stowarzyszeniu przyszłych roszczeń.
  6. Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie uniemożliwieniem członkostwa w Stowarzyszeniu.
  7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  8. Informujemy, że nie przetwarzamy Pana/Pani danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.
  9. Informujemy, że Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
  10. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Obowiązuje od 25 maja 2018 roku