KODEKS ETYCZNY

Trener/ trenerka (członek/ członkini) Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych:

1. Szanuje godność i tożsamość uczestniczek i uczestników szkoleń oraz innych trenerów/trenerek. Nie podejmuje się zadań, w których nie byłoby to możliwe.
2. Rozwija wrażliwość na różnorodność i potrzeby osób i grup społecznych, w tym grup mniejszościowych.
3. Zna swoje możliwości, podejmuje się zadań nieprzekraczających jego / jej wiedzy, siły,umiejętności, możliwości psychofizycznych.
4. Ma świadomość swego wpływu na grupę i wykorzystuje ten wpływ jedynie w celu tworzenia sytuacji edukacyjnych.
5. Jest odpowiedzialny/a za własny rozwój i wzrost kompetencji trenerskich. Sprawdza poziom swoich umiejętności oraz poziom prowadzonych przez siebie zajęć, m.in. poprzez konsultacje, superwizję, ewaluację szkoleń.
6. Dzieli się własnym dorobkiem trenerskim z członkami/ członkiniami STOP w sposób nierodzący sprzeczności z jego/ jej poczuciem ochrony własnych praw autorskich.
7. Respektuje prawa autorskie i pokrewne. Powołuje się na źródła wykorzystywanych materiałów i metod.
8. Nie wykorzystuje uzyskanych w trakcie szkoleń informacji oraz nawiązanych relacji przeciwko uczestniczkom/ uczestnikom i organizacjom.
9. Nie wykorzystuje warsztatu dla propagandy politycznej czy okazji do sprzedaży produktów lub usług niezwiązanych bezpośrednio z programem szkolenia.
10. Dba o swój autorytet.
11. W roli trenera/ki nie nadużywa alkoholu oraz nie stosuje substancji odurzających.
12. Dba o to, aby relacje osobiste, zawodowe i służbowe pomiędzy nim/ nią a uczestniczkami/ uczestnikami szkoleń nie pogarszały jakości szkoleń.
13. Dba o poczucie bezpieczeństwa osób uczących się.