Nasz wspólny świat – edukacja globalna dzieci

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Od września 2018 roku Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych realizuje projekt pt. „Nasz wspólny świat – edukacja globalna dzieci” na terenie Mazowsza i w Gminie Świdnica.

Projekt jest kontynuacja projektu „Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat” realizowanego przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa na terenie Wrocławia, Kłodzka, Kalisza, Poznania i Warszawy od 2012 do 2015 roku (wzięło w nim udział ponad 220 nauczycielek przedszkolnych ze 100 przedszkoli). W ramach tego projektu została stworzona publikacja oraz strona internetowa ze scenariuszami zajęć, artykułami tematycznymi, materiałami wizualnymi i relacjami z realizacji projektu w różnych placówkach: www.eduglob.silesius.org.pl.

 

Działanie I

Szkolenie dla nauczycieli/ek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z 8 przedszkoli lub szkół podstawowych z Mazowsza.

Czas trwania (Mazowsze): listopad 2018 – grudzień 2019

Będzie to cykl czterech 18-godzinnych szkoleń wraz z 1-dniowym warsztatem ewaluacyjnym dla 2 nauczycieli/ek z każdej placówki biorącej udział w projekcie. Zgłoszenia do projektu dokonuje dyrekcja danej placówki edukacyjnej podejmując decyzję o wprowadzaniu treści edukacji globalnej i delegując 2 zmotywowane nauczycielki do wzięcia udziału w projekcie, jednocześnie gwarantując im wsparcie w trakcie wdrażania projektu i zaangażowanie całej placówki w ich działania. Wszystkie szkolenie będą realizowane w Warszawie.

Od drugiego szkolenia osoby uczestniczące będą realizowały zajęcia w swoich grupach przedszkolnych lub klasach szkolnych z wykorzystaniem poznanych metod oraz ćwiczyły własne scenariusze. Praca nad własnymi scenariuszami będzie przebiegała ze wsparciem zespołu trenerskiego Fundacji Krzyżowa i STOP, poprzez spotkania coachingowe dotyczące tworzonych metod. Uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych będzie edukacja na odległość w ramach grup dyskusyjnych. Komponentem szkoleń będą przygotowania do realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej w przedszkolach i szkołach, który jako nierozłączny element projektu powinien być zrealizowany w każdej placówce w listopadzie 2019 i 2020 roku. Ostatnim elementem cyklu szkolenia dla każdej z grup będzie 1-dniowy warsztat ewaluacyjny.

Cykl szkoleniowy

1. Treści i etyka edukacji globalnej

Celem warsztatów jest:

 • zapoznanie osób uczestniczących z zagadnieniami edukacji globalnej i sposobami jej realizacji w Polsce,
 • refleksja nad etyką edukacji globalnej w zgodzie z Kodeksem w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa
 • refleksja nad własnymi postawami i motywacją do wdrażania EG w pracy z dziećmi

Dodatkowo w poszczególne bloki będą wplatane także małe formy aktywizujące (krótkie gry, zabawy, rozgrzewacze osadzone w kontekstach kulturowych krajów globalnego Południa), które mogą być od razu wykorzystane w pracy z dziećmi.

2. Warsztat kompetencji horyzontalnych

Aby edukacja globalna mogła być w pełni przekazana dzieciom bardzo wiele zależy od postawy samych nauczycieli i nauczycielek oraz stosowania przez nich na co dzień wartości ważnych w Edukacji Globalnej, takich jak: godność osoby ludzkiej, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność. W czasie warsztatu poruszane będą następujące zagadnienia:

 • umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania,
 • nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem,
 • modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania form przemocy,
 • rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
 • radzenia sobie z trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
 • pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.

3. Metody edukacji globalnej w pracy z dziećmi

Celem warsztatów jest:

 • dostarczenie osobom uczestniczącym narzędzi (metod, scenariuszy zajęć) do realizowania działań edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej
 • pokazanie praktyk edukacji globalnej, doświadczanie gier i zabaw oraz ich krytyczna analiza (szanse, zagrożenia, możliwe modyfikacje)
 • zainspirowanie do wypracowania własnych metod do stosowania w pracy z dziećmi – stworzenie zespołów roboczych
 • pogłębiona refleksja nad doborem metod i wytycznymi Kodeksu w tworzeniu scenariuszy

W ramach szkolenia uczestniczki/cy przygotują się do stworzenia i przećwiczenia z dziećmi własnej metody w wybranym bloku tematycznym edukacji globalnej. Zostaną uszczegółowione ramy przygotowań autorskich scenariuszy oraz realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej w przedszkolach.

Pomiędzy III a IV szkoleniem osoby uczestniczące będą pracowały nad własnymi scenariuszami zajęć. Planuje się, że zajęcia te zostaną skonsultowane metodycznie i tematycznie – każdy zespół roboczy będzie miał możliwość spotkania coachingowego lub konsultacji mailowej lub telefonicznej. Metody te przed IV szkoleniem zostaną przećwiczone z dziećmi w grupach przedszkolnych lub szkolnych. Metody zostaną opisane w ustandaryzowany sposób jako scenariusze zajęć, wg wytycznych zespołu trenerskiego i metodyczki.

4. Edukacja globalna w praktyce: trening zadaniowy

Celem warsztatów jest:

 • wzmocnienie kompetencji osób uczestniczących w kreowaniu, prowadzeniu i ocenie metod edukacji globalnej w pracy z dziećmi
 • wyposażenie osób uczestniczących w narzędzia ewaluacji pracy metodycznej z zakresu edukacji globalnej
 • poszerzenie wachlarza metod poprzez dzielenie się doświadczeniem

W ramach szkolenia osoby uczestniczące będą prezentować i wspólnie ewaluować wypracowane przez siebie metody szkoleniowe – przy wsparciu metodyczki oraz zespołu trenerskiego.

Po szkoleniu nauczycielki będą miały cały wachlarz metod, które sukcesywnie będą wprowadzały do zajęć przedszkolnych i szkolnych. W realizacji tych działań nauczyciele/ki biorące udział w szkoleniach będą mogły wprowadzić pomoce dydaktyczne, zabawki i materiały do zajęć zakupione i przekazane przedszkolom i szkołom przez Fundację Krzyżowa oraz korzystać z narzędzi dostępnych on-line.

Ostatnim elementem cyklu szkoleniowego będzie 1-dniowe spotkanie ewaluacyjne (4 godziny warsztatowe, grudzień 2019) podsumowujące efekty szkolenia, pracy nad scenariuszami, realizacji TEGu i skuteczności nowych narzędzi (strony, materiałów).

Działanie II

W listopadzie 2019 i 2020 roku każda placówka biorąca udział w szkoleniu przeprowadzi dla swoich wychowanków Tydzień Edukacji Globalnej – tydzień tematyczny poświęcony wybranym zagadnieniom edukacyjnym zgodnie z ustalonymi z czasie szkoleń zasadami i korzystając z materiałów wytworzonych w ramach projektu. Do tego wydarzenia zapraszani będą także rodzice, dziadkowie i babcie dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Organizacja realizująca projekt

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7
58-112 Grodziszcze

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Nowolipki 9 B
00-151 Warszawa

 

Osoba kontaktowa:
Anna Huminiak
tel. 531 705 619
e-mail: anna@stowarzyszeniestop.pl