System ECVET

Celem ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), czyli europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, jest ułatwienie akumulowania, przenoszenia i uznawania osiągnięć osób uczących się poprzez stworzenie struktury, wypracowanie wspólnego języka oraz budowanie wzajemnego zaufania między instytucjami kształcenia zawodowego w całej Europie.

Logo ECVETRozwój systemu ECVET rozpoczął się w 2002 roku od uchwały Rady Unii Europejskiej na rzecz lepszej współpracy europejskiej w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz tzw. Deklaracji Kopenhaskiej z listopada 2002 roku. ECVET formalnie jednak zaczął działać w 2009, kiedy zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym wezwało państwa członkowskie do „stworzenia niezbędnych warunków i podjęcia działań, aby od 2012 roku możliwe było stopniowe stosowanie systemu ECVET do kwalifikacji zawodowych VET na wszystkich poziomach EQF. Od tego czasu system ten jest stale rozwijany i doskonalony.

 

Pełen system Unii Europejskiej wspierający realizację polityki na rzecz mobilności i uczenia się przez całe życie obejmuje oprócz ECVET także inne instrumenty:
ECTS – europejski system transferu i akumulacji osiągnięć (stosowany w szkolnictwie wyższym)
Europass – zestaw dokumentów, w których w ujednolicony sposób odnotowuje się uzyskiwane efekty uczenia się
EQAVET – europejskie ramy na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym
ERK – Europejska Rama Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (i odnoszące się do niej Narodowe Ramy Kwalifikacji w poszczególnych krajach członkowskich)

ECVET w skrócie

ECVET opiera się na koncepcji i procesach, które są stosowane w systematyczny sposób w celu ustanowienia wspólnego i przyjaznego dla użytkownika języka dla uzyskania przejrzystości, przenoszenia i uznawania efektów uczenia się. Niektóre z tych pojęć i procesów są już wbudowane w wielu systemach kwalifikacji w całej Europie, w tym w Polsce.

Podstawowe koncepcje ECVET:

  • Efekty kształcenia (learning outcomes), to jedno z kluczowych pojęć w systemie, oznaczają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które mogą być osiągnięte przez uczącego w różnych kontekstach uczenia się.
  • Jednostki efektów uczenia się (units of learning outcomes) to podstawowe składniki kwalifikacji, spójne zestawy efektów uczenia się. Jednostki mogą być oceniane, zatwierdzone i uznawane.
  • Punkty ECVET (ECVET points), które dostarczają dodatkowych informacji na temat jednostek i kwalifikacji w postaci liczbowej. Stosowanie punktów co do zasady nie jest konieczne – można przenosić i akumulować osiągnięcia także bez ich użycia.
  • Przenoszenie osiągnięć (credit transfer) polega na tym, że efekty uczenia się potwierdzone wcześniej przez inne podmioty mogą być uznane przez instytucję nadającą kwalifikację bez powtarzania części programów kształcenia.

Uczenie się przez całe życie a ECVET

System ECVET jest jednym z narzędzi wspierających uczenie się przez całe życie. Wiele osób uczących się w różnych sytuacjach może wykorzystać ten system akumulowania i przenoszenia osiągnięć do zdobywania nowych kwalifikacji:

  • Osoby dorosłe często nie mają możliwości uczestnictwa w pełnym wymiarze w programach szkoleniowych ze względu na swoje inne zobowiązania, w tej sytuacji mogą skorzystać z możliwości uzyskania kwalifikacji etapami, akumulując mniejsze jednostki uczenia się;
  • Jeżeli efekty uczenia się zostały uzyskane za granicą (np. przy okazji praktyk zawodowych) również mogą zostać przeniesione do krajowego systemu kwalifikacji;
  • Czasem pomiędzy różnymi kwalifikacjami występuje częściowe nakładanie się wymagań. W takiej sytuacji jednostki uczenia się powtarzające się w już posiadanej kwalifikacji mogą być przeniesione do nabywanej kwalifikacji co zmniejsza czas i/lub koszty jej zdobycia;
  • Dla osób wykonujących dany zawód, a nieposiadających formalnego potwierdzenia swoich kompetencji w postaci certyfikatów czy egzaminów ECVET stwarza ramy do potwierdzenia i walidacji odpowiednich kwalifikacji. Dzięki temu osoba korzystająca z tego systemu może skrócić czas kształcenia lub nawet w niektórych sytuacjach uzyskać potwierdzenie kwalifikacji w ogóle bez uczestnictwa w zajęciach.
Logo Erasmus plus

Projekt „STOP na arenie międzynarodowej i w świecie wirtualnym” współfinansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Autor: Piotr Szczęsny
Sierpień 2016