ROZEZNANIE RYNKU Z DNIA 4.12.2018 r.

dotyczące wyboru instruktora kompetencji cyfrowych do przeprowadzenia szkolenia „Mój biznes w sieci” dla uczestników projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Ul. Nowolipki 9B

00-151 Warszawa

NIP 5212883113

Strona internetowa Zamawiającego: www.stowarzyszeniestop.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór 1 instruktora do przeprowadzenia szkolenia dla uczestników projektu grantowego pt. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

 1. Rodzaje i specyfika szkoleń:

Przeprowadzenie jednego szkolenia „Mój biznes w sieci”.

 

Czas trwania szkolenia:

12 godz./grupa (12 osób). Jedna godzina jest liczona jako godzina zegarowa tj. 60 min.

Planowane terminy realizacji:

Od 8 stycznia 2019 r. – do 15 lipca 2019 r.

Dokładne terminy i godziny szkolenia będą ustalane indywidualnie (po zrekrutowaniu uczestników)
w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, że szkolenia mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-13.00. Dni realizacji zajęć uzależnione będą również od deklaracji zrekrutowanej grupy.

Miejsce realizacji szkolenia: Gmina Jabłonna (w jednej z podanych likalizacji: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie).

W przypadku rozszerzenia rekrutacji na województwo mazowieckie, istnieje możliwość realizacji szkoleń w innych lokalizacjach.

Opis szkolenia – szkolenie prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 25 rok życia. Szkolenie ma na celu wykształcenie w uczestnikach podstawowych kompetencji cyfrowych w 5 kategoriach (umiejętności informacyjne, umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności związane z oprogramowaniem, umiejętność korzystania z usług publicznych). Umiejętność wykonania co najmniej jednej czynności w ramach każdej kategorii jest wystarczająca do uznania posiadania podstawowych kompetencji cyfrowych.

Zakres tematyczny:

Mój biznes w sieci – Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

Instruktor zostanie przygotowany przez pracowników Fundacji Legalna Kultura do prowadzenia szkolenia poprzez uczestnictwo w warsztatach stacjonarnych lub e-learningowych. Instruktor otrzyma scenariusz oraz materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkolenia, a także będzie mógł skorzystać z konsultacji.

III. WYMAGANE KOMPETENCJE INSTRUKTORA

METODYCZNE:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
 4. Umiejętność motywowania uczestników.

TECHNICZNE:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
 2. Umiejętność korzystania z internetu.
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

DOŚWIADCZENIE:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów  w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

IV. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę prosimy przesłać w postaci skanu do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 na adres: karolina.chrzanowska@stowarzyszeniestop.pl

W celu złożenia oferty należy przesłać wypełniony i podpisany załącznik nr 1. W załączniku proszę wpisać:

 1. proponowaną cenę brutto za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia (zegarowej). Podana w ofercie cena powinna zawierać wszystkie koszt związane z wykonaniem zamówienia (podatki, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, koszty dojazdów na miejsce szkolenia, itp)
 2. opis doświadczenia w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat
 3. opis min. 3 szkoleń prowadzonych w podobnej tematyce w ciągu 3 ostatnich lat
 4. ukończony kurs trenerski/szkoła trenerska na poziomie 100 h (skan certyfikatu/dyplom ukończonej szkoły)

Pobierz: rozeznanie rynku z załącznikiem nr 1