Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Logo Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Okres realizacji: 01.03.2017 – 29.02.2020

Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)

Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR) i Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP)

Strona projektu: www.sires.ekonomiaspoleczna.pl

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele

Celem głównym projektu “Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w zakresie spójności polityk publicznych.

Cel będzie realizowany przy pełnej współpracy i partycypacji z głównymi aktorami odpowiedzialnymi za spójność polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej (ES), przede wszystkim z:

  • Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (m.in. poprzez udział w Komitecie Sterującym Projektu)
  • koordynatorów regionalnych ekonomii społecznej w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej (ROPS)
  • instytucje zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) w zakresie Działania 9.3 oraz członków ciał konsultacyjnych wspierających rozwój ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Działania

Głównymi metodami realizacji celów szczegółowych będą działania oparte na diagnozie, z której zostanie opracowany szczegółowy zakres doradztwa dla każdego z regionów (ROPS), rzecznictwa i szkoleń.

Projekt ma zasięg ogólnopolski, objęci są nim:

  • pracownicy ROPS – osoby odpowiedzialne za wdrażanie regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej oraz zaangażowane we wsparcie ekonomii społecznej;
  • członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych regionalnych ciał doradczo-opiniodawczych (rady, komitety, zespoły), które w zakresie merytorycznym obejmują obszary związane z ekonomią społeczną (wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Komitet Monitorujący RPO);
  • przedstawiciele działów Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne (głównie w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, finansowania tych działań z EFS).

Działania projektu mają przyczynić się do:

  • efektywnej i spójnej polityki regionów na rzecz rozwoju sektora ES i przedsiębiorstw społecznych (w tym w oparciu o transpozycję Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej) tak aby promować jak najlepsze praktyki i działania i spójność działań w różnych priorytetach inwestycyjnych
  • wsparcia kompetencyjnego pracowników instytucji regionalnych zajmujących się polityką rozwoju, w tym polityką społeczną oraz zarządzaniem funduszami strukturalnymi w obszarze Celu Tematycznego 9 i innych CT, tak aby zwiększyć trafność i trwałość regionalnych polityk ekonomii społecznej powiązanych z politykami rozwoju usług w interesie ogólnym, aktywnej integracji, rewitalizacji czy też działań edukacyjno-opiekuńczych (opieka nad dziećmi do lat 3, opieka przedszkolna).

Planowane efekty:

  • pracownicy 16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej odpowiedzialni za regionalną koordynację ekonomii społecznej nabędą kompetencje w ramach doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej
  • 260 przedstawicieli działów urzędów marszałkowskich (odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w regionie, przedstawiciele ROPS, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych ciał opiniodawczo-doradczych na poziomie regionu) nabędzie kompetencje w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Wartość projektu: 6.791.950,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5.724.255,46 zł

Kontakt z biurem projektu w STOP: Paulina Sierzputowska, paulina@stowarzyszeniestop.pl, tel. 724 737 117

Więcej: www.sires.ekonomiaspoleczna.pl