Otwieramy Szkołę Superwizji!

Baner - Szkoła Superwizji

Ruszamy z pierwszą edycją Szkoły Superwizji. W 2022 roku odświeżyliśmy nasz system certyfikacji, aby odpowiadał rzeczywistym potrzebom i był narzędziem rozwoju kompetencji trenerskich i superwizyjnych. Szkoła Superwizji wpisuje się w nowy system i wspiera rozwój doświadczonych trenerów i trenerek.

Szkoła częściowo jest realizowana ze środków projektu Skrzydła dla STOP, finansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Dla członków i członkiń STOP (z opłaconymi składkami) dwie sesje stacjonarne w tym roku są bezpłatne.

Ikona - poziomy Szkoły

Szkoła Superwizji zakłada edukację na dwóch stopniach:

 1. PIERWSZY STOPIEŃ to proces edukacyjny, który składa się z udziału w 1 sesji online i 3 sesjach stacjonarnych w Warszawie (58 h).
 2. DRUGI STOPIEŃ to indywidualna praca z superwizorem/superwizorką STOP nad uzyskaniem certyfikatu superwizyjnego wg procedury obowiązującej w STOP.

Ikona - cel

Celem procesu edukacyjnego w Szkole jest:

 1. Przygotowanie doświadczonych, aktywnych w STOP superwizorów/superwizorek wspierających inne osoby prowadzące edukację dorosłych.
 2. Wzmocnienie kompetencji superwizyjnych wśród doświadczonych trenerów i trenerek STOP.
 3. Zwiększenie liczby osób mogących pełnić rolę superwizora/ki STOP i tym samym zwiększenie potencjału edukacyjnego i atrakcyjności STOP dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje edukacyjne w pracy z dorosłymi.

CO ZYSKASZ DZIĘKI SZKOLE?

ikona - dla kogo?DLA KOGO?

Zapraszamy osoby, które już wspierają trenerów i trenerki w ich pracy edukacyjnej lub chcą się tym zajmować w przyszłości.

Osoba, która chce wziąć udział w Szkole Superwizji powinna:

 1. Posiadać umiejętności trenerskie zapisane w Liście Kompetencji na Certyfikat Trenerski wykazane poprzez (co najmniej jedna z poniższych możliwości):
  1. posiadanie certyfikatu II stopnia (według starego systemu certyfikacji) jakości szkoleń STOP,
  2. poświadczenie przez superwizora/ki STOP o posiadaniu kompetencji opisanych w Liście Kompetencji na Certyfikat Trenerski,
  3. poświadczenie superwizora/ki STOP o byciu w procesie certyfikacji na Certyfikat Trenerski
  4. rekomendacje od 3 podmiotów (organizacji lub instytucji), na rzecz których osoba realizowała szkolenia, z zaznaczeniem czasu ich trwania, daty realizacji, zastosowania metod warsztatowych i opisem dotyczącym  pracy trenerskiej osoby.
 2. Być aktywnym trenerem/trenerką – w ostatnich latach 3 latach. Poświadczenie:
  1. ogólne zestawienie godzin trenerskich ze wskazaniem tematu, zakresu czasowego, Zamawiającego (dane kontaktowe)
 3. Mieć doświadczenie w prowadzeniu pracy z zakresu wzmacniania kompetencji uczenia dorosłych (T&T) przy wykorzystaniu różnych form edukacyjnych (indywidualnych, grupowych, stacjonarnych, online itp.) innych osób prowadzących procesy edukacyjne, np. edukatorów/ek, nauczycieli/nauczycielek, trenerów/trenerek. Poświadczenie:
  1. ogólne zestawienie godzin trenerskich ze wskazaniem tematu, zakresu czasowego, Zamawiającego (dane kontaktowe), długości czasu/procesu
 4. Mieć doświadczenie rozwoju osobistego i superwizji swojej pracy (terapia, trening interpersonalne, intrapsychiczny, psychoterapia, wzmocnienie poczucia własnej wartości, superwizje grupowe, superwizja interwencyjna itp.).
  1. oświadczenie ze wskazaniem daty/czasu trwania procesu oraz realizatora/osoby prowadzącej dany proces/superwizję (Superwizja oznacza również pracę krótkoterminową, np. jedno 1,5 godzinne spotkanie).
 5. Złożyć krótkie pisemne podsumowanie dotyczące swojego doświadczenia, którego tematem jest refleksja nad swoją praktyką edukacyjną/coachingową/osoby wspierającej innych w rozwoju. Praca jest wymaganym zadaniem, ale nie jest zadaniem wartościowanym podczas procesu rekrutacji. Kluczowe pytania do refleksji o pracy:
  1. jaki jest mój styl pracy edukacyjnej/wspierania innych trenerów/trenerek w rozwoju?
  2. na jakich wartościach opieram swoją pracę?
  3. jakie nurty filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne są mi bliskie w pracy i co z nich czerpię?
  4. jak moja tożsamość indywidualna i społeczna wpływa na moją pracę?
 6. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z osobami prowadzącymi Szkołę Superwizji.

Ikona - jakie korzyści?JAKIE ODNIESIESZ KORZYŚCI?

 • nabędziesz kompetencje pracy superwizyjnej na poszczególnych etapach procesu superwizyjnego, z zastosowaniem różnorodnych narzędzi superwizyjnych,
 • nauczysz się budować relację superwizyjną z dbaniem o wyznaczanie granic i o ich przestrzeganie, a także z uwzględnieniem różnorodnego potencjału osób superwizowanych,
 • zyskasz możliwość zostania superwizorem/superwizorką STOP

ikona - przestrzeń PRZESTRZEŃ DO DYSKUSJI I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Praca w grupie i towarzystwo innych trenerów/ek daje Ci okazję do wymiany doświadczeń. Uczestnictwo w drugim stopniu Szkoły daje Ci możliwość udziału w superwizji grupowej i indywidualnej.

ikona - tematyka zajęćTEMATYKA ZAJĘĆ

 • definicja zadań superwizyjnych,
 • budowanie kontraktu superwizyjnego,
 • kryteria wyboru tematów sesji,
 • prowadzenie sesji,
 • metody i narzędzia kreatywne pomocne w superwizji,
 • metodologia pracy skoncentrowanej na potencjałach,
 • informacja zwrotną podczas sesji,
 • praca z podstawowymi procesami psychologicznymi, np. przeniesieniem, dysonansem poznawczym, zaprzeczeniem
 • specyfika sesji indywidualnych, grupowych, zespołowych,
 • etyka superwizyjną itp.

JAK ZORGANIZOWANA JEST PRACA W SZKOLE?

Czas trwania pierwszego stopnia edukacji to 58 godz. dydaktycznych.

Sesje II – IV mają charakter stacjonarny i będą odbywały się w Warszawie w godz. 9-17

Wszystkie sesje stacjonarne mają charakter treningowy i edukacyjny – osoby uczestniczące w szkole będą prowadzić na zajęciach sesje superwizyjne dla innych uczestników i uczestniczek. Proces zakłada więc gotowość do pracy superwizyjnej na forum (zarówno w roli osoby superwizujacej, jak i osoby superwizowanej). Komponent edukacyjny będzie ściśle powiązany z doświadczaniem superwizji

Poza sesjami stacjonarnymi elementem pracy będą zadania edukacyjne, np. czytanie literatury, prace pisemne na temat własnej praktyki.
Pierwszy stopień edukacji kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu Szkoły Superwizji i informacją zwrotną. Ukończenie pierwszego stopnia Szkoły nie jest jednoznaczne z nabyciem statusu superwizora/ superwizorki STOP.

Osoby, które ukończą pierwszy stopień Szkoły będą mogły przystąpić do pracy na drugim stopniu Szkoły – kończącym się otrzymaniem certyfikatu superwizyjnego STOP.

Drugi stopień edukacji to praca z superwizorem/superwizorką STOP nad uzyskaniem certyfikatu superwizyjnego wg procedury obowiązującej w STOP (Zob. PROCES SUPERWIZJI). Certyfikat mogą uzyskać tylko członkowie i członkinie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

HARMONOGRAM SZKOŁY I STOPNIA

TERMIN OPIS SESJI/SPOTKANIA
22-23.10.2022 Rozmowy rekrutacyjne (online)
4.11.2022 (g. 17.30-20.30) I sesja online – Abecadło superwizji
26-27.11.2022 II sesja (stacjonarna) – Współtworzenie sytuacji rozwojowej – budowanie relacji między superwizorem/superwizorką o osobą superwizowaną
17-18.12.2022 III sesja (stacjonarna) – Towarzyszenie osobie superwizowanej we wglądzie i rozwoju  w oparciu o jej potencjał i z uwzględnieniem dynamiki procesów rozwojowych
21-22.01.2023 IV sesja (stacjonarna) – Zamykanie relacji superwizyjnej. Autoewaluacja pracy superwizyjnej

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONCEPCJĘ SZKOŁY I PROWADZENIE

Katarzyna Sekutowicz
Superwizorka STOP. Na co dzień trenerka, konsultantka, mentorka i menedżerka w Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Także członkini i trenerka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Stowarzyszenia Wspierania Centrum Aktywności Lokalnej CAL. Wspiera liderów i liderki ze społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych w rozwoju i wdrażaniu zmian systemowych.
Agnieszka Zarzycka
Superwizorka STOP. Posiada rekomendacje PTP III stopnia, rekomendacje trenerskie i coachingowe grupy TROP. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych i menedżerskich oraz współpracy grupowej. Wspiera w organizacjach wdrażanie procesów zmian, pracuje w oparciu o paradygmat systemowy.

INFORMACJA ORGANIZACYJNA

PŁATNOŚĆ:

Uczestnictow członków i członkiń jest częściowo pokryte w ramach projektu Skrzydła dla STOP. Wysokość opłaty jest także uzależniona od stopnia Szkoły. Można wziąć udział w Szkole I stopnia lub Szkole I i II stopnia.

Koszt dla członków i członkiń STOP z opłaconymi składkami:

 • I stopień – 300 zł brutto (sesja w styczniu 2023)
 • II stopień – 750 zł brutto

Koszt dla osób spoza STOP:

 • I stopień – 3000 zł brutto
 • II stopień – 2000 zł brutto

MIEJSCE:

Szkolenie stacjonarne odbęda się w siedzibie STOP w Warszawie: ul. Nowolipki 9B.

ZAPEWNIAMY

W ramach 2 i 3 sesji zapewniamy nocleg członkom i członkiniom spoza Warszawy oraz uczestnikom i uczestniczkom przerwę kawową i wyżywienie podczas szkolenia. Podczas 4 sesji (styczeń 2023) stacjonarnej dostępna będzie przerwa kawowa i poczęstunek.

REKRUTACJA

 1. Do uczestnictwa w szkole maja prawo osoby, które spełniają poniższe warunki:
  1. Spełniają warunków udziału określone w Regulaminie udziału w Szkole
  2. Przesłały formularz zgłoszeniowy (do 18.10.2022)
  3. Odbyły rozmowę kwalifikacyjną
  4. Otrzymały potwierdzenie uczestnictwa w Szkole
 2. Pierwszeństwo udziału w szkole mają członkowie i członkinie STOP.

DOKUMENTY

KONTAKT

 1. Koordynatorka projektu: Paulina Sierzputowska, paulina@stowarzyszeniestop.pl, tel. 724 737 117
 2. Wsparcie działań rekrutacyjnych i organizacyjnych szkoleń: Zuzanna Trzebuchowska-Łaciak, zuzanna.trzebuchowska@stowarzyszeniestop.pl