Zarząd STOP zwołuje Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia STOP na dzień 12 czerwca 2015 r. (piątek) na godzinę 16.30. W przypadku braku wymaganego kworum drugim terminem jest 12 czerwca godzina 16.45.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia STOP, w Warszawie, przy ulicy Smolnej 16/7.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP
  – wybór prowadzącego/prowadzącej WZ
  – wybór osoby protokołującej obrady WZ
  – przyjęcie programu WZ
 2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2014 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2014 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP
 4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2014 r.
 5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2014 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2014 r.
 7. Dyskusja nad propozycjami zmian w systemie certyfikacji zgłoszonymi przez Radę Superwizorów oraz Zarząd Stowarzyszenia – przyjęcie, modyfikacje lub odrzucenie projektów uchwał:
  a/ uchwały zmieniającej procedurę certyfikacji
  b/ uchwały wprowadzającej dodatkowy poziom certyfikatu (tzw. certyfikatu bazowego)
  c/ uchwały umożliwiającej ubieganie się o certyfikat jakości STOP osobom nienależącym do Stowarzyszenia STOP
 8. Informacja zarządu na temat dotychczasowego wykorzystania Funduszu Statutowego na podstawie uchwały WZ z 2014 r.
 9. Dyskusja nad propozycją uregulowania zasad korzystania z funduszu statutowego Stowarzyszenia STOP – przyjęcie, modyfikacja lub odrzucenie projektu „Regulaminu korzystania z Funduszu Statutowego Stowarzyszenia STOP”
 10. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2016 rok.
 11. Wnioski i rekomendacji uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Stowarzyszenia STOP.
 12. Zamknięcie WZ.