Zarząd STOP zwołuje Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia STOP na dzień 24 czerwca 2017 r. (sobota) na godzinę 11.00. W przypadku braku wymaganego kworum drugim terminem jest 24 czerwca godzina 11.15.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w  biurze Stowarzyszenia w Warszawie, przy ulicy Nowolipki 9B (w Centrum Wolontariatu).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie i otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków
  – wybór prowadzącego/prowadzącej WZ oraz osoby protokołującej zebranie
  – uchwalenie porządku WZ
  – wybór komisji skrutacyjnej
 2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2016 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP
 4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2016 r.
 5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności w 2016 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2016 r.
 7. Wybory do Rady Superwizorów i Komisji Certyfikacyjnej w związku z zakończeniem kadencji
 8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2018 rok
 9. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP
 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.