Statut Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych

Obowiązujący od dnia 14.03.2006 roku (ze zmianami z 31.01.2012, 14.11.2014, 7.12.2019, 5.03.2022)

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem twórczym, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.(Prawo o Stowarzyszeniach, Dz.U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, zaś siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków/członkiń. Może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 6

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały lub filie. Oddziały nabywają osobowość prawną po zarejestrowaniu się we właściwym sądzie.

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność w obszarach: nauka, oświata i edukacja.
 2. Rozbudzanie, uświadamianie i zaspakajanie potrzeb w zakresie ustawicznego doskonalenia kompetencji metodologicznych, dydaktycznych i społecznych wśród osób, grup i instytucji związanych z szeroko pojętym kształceniem na rzecz zmiany społecznej
 3. Podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i etyki zawodowej oraz kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się edukacją ludzi dorosłych.
 4. Promowanie idei uczenia się jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji w życiu społecznym i na rynku pracy
 5. Propagowanie nowoczesnych form uczenia się w różnych obszarach funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego
 6. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej potrzeby zmian edukacyjnych i wdrażania nowoczesnych form uczenia się i nauczania dorosłych.

§ 8

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. Wypracowywanie standardów pracy trenera/trenerki i dbałość o ich przestrzeganie.
 2. Animowanie współpracy między trenerami/trenerkami w kraju i zagranicą.
 3. Reprezentowanie interesów grupy zawodowej trenerów/trenerek.
 4. Prowadzenie ewaluacji szkoleń.
   a) Prowadzenie superwizji i certyfikacji trenerów/trenerek.
 5. Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
 7. Organizowanie, prowadzenie i propagowanie różnorodnych form działalności edukacyjnej, w szczególności szkoleń i warsztatów grupowych, staży krajowych i zagranicznych, e-learningu, coachingu i mentoringu dla osób zajmujących się edukacją dorosłych.
 8. Opiniowanie programów i przedsięwzięć, w tym legislacyjnych, mających znaczenie dla środowiska trenerów.
 9. Edukację i przygotowanie do zawodu trenera/trenerki nowych kadr.
 10. Promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
 11. Propagowanie zasad etyki zawodowej trenera/trenerki i dobrych obyczajów szczególnie w zakresie poszanowania własności intelektualnej.
 12. Świadczenie pomocy prawnej i zawodowej dla członków/członkiń Stowarzyszenia.
 13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i z sektora przedsiębiorstw oraz izbami gospodarczymi o podobnych celach działania.
 14. Organizowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej form i problemów edukacji i rozwoju.
 15. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla osób zajmujących się edukacją dorosłych.
 16. Opracowywanie programów edukacyjnych.
 17. Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich sektora pozarządowego, przedsiębiorstw i administracji publicznej.
 18. Prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, informacyjnie, badawczo, doradczo i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz trenerów i trenerki.
 19. Organizacja i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli/ nauczycielek, w szczególności w obszarze edukacji osób dorosłych.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9

 1. Członkiem/członkinią zwyczajnym/zwyczajną Stowarzyszenia może być pełnoletni/pełnoletnia obywatel/obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec/cudzoziemka, który/która:
   a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   b) jest zainteresowany/a merytoryczną działalnością Stowarzyszenia
   c) przedstawi dokumenty członkowskie
   d) prowadzi działania edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i poprzez swoją aktywność realizuje inne cele stowarzyszenia
 2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 10

 1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne, które:
   a) złożą oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia,
   b) ustalą z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw wymienionych w § 12 ust.1 pkt d-e.
 3. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela/przedstawicielkę.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

 1. Członek/członkini Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
   a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
   b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu
   c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia
   d) korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
   e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom i członkiniom Stowarzyszenie
 2. Członkowie i członkinie Stowarzyszenia są zobowiązani/zobowiązane:
   a) dbać o wysoką jakość prowadzonych przez siebie szkoleń
   b) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
   c) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał
   d) popierać i czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
   e) regularnie opłacać składki członkowskie

§ 13

 1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
   a) rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia
   b) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu
   c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
   d) (Usunięty)
   e) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu
   f) śmierci członka/członkini
 2. Utrata członkostwa wskazana w § 13 pkt. 1 lit. b i d następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
 3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa członkowi/członkini przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
   a) Walne Zgromadzenie
   b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem
   c) Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków i członkiń uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
 4. Jeśli osoba będąca członkiem/członkinią Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, nie może uczestniczyć w obradach bezpośrednio, Przewodniczący/Przewodnicząca organu lub Prowadzący/Prowadząca zebranie może złożyć wniosek o dopuszczenie do obrad takich osób w formie telekonferencji lub za pomocą sieci telefonicznych oraz teleinformatycznych, w tym poczty elektronicznej.
 5. Przyjęcie wniosku opisanego w ust.4 następuje zwykłą większością głosów.
 6. Do oświadczeń woli osób uczestniczących w obradach w formie opisanej w ust.4 stosuje się art. 60 Kodeksu cywilnego
 7. Protokół po obradach opisanych w ust.4 powinien zawierać:
   a) Datę i czas trwania obrad
   b) Opis użytych metod komunikacji
   c) Formę identyfikacji uczestników i uczestniczek posiedzenia
   d) Zapis, wydruk lub transkrypcje przekazywanych komunikatów lub ich streszczenie
 8. Decyzje władz stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba, że zostanie zgłoszony wniosek o utajnienie głosowania.

§ 15

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej, z własnej inicjatywy lub  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków i członkiń Stowarzyszenia lub  Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków i członkinie Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, w tym pocztą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie winna uczestniczyć osobiście lub online (zdalnie) co najmniej połowa członków/członkiń uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie może ono obradować skutecznie bez względu na liczbę uczestników i uczestniczek. Każdemu członkowi/członkini przysługuje jeden głos. Osoby uczestniczące online uczestniczą w obradach na pełnych prawach. Sposób organizacji zebrania online, uczestnictwa w nim oraz głosowania określa oddzielny regulamin.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   a) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
   b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
   c) Podejmowanie uchwały dotyczącej absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
   d) Wybór członków i członkiń Zarządu i Komisji Rewizyjnej
   e) Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia
   f) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków/członkinie Stowarzyszenia
   g) Zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd zmian w Funduszu Statutowym Stowarzyszenia
   h) Ustalanie wysokości składek członkowskich
   i) Uchwalenie procedury uzyskiwania certyfikatów jakości szkoleń
   j) Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
 5. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu

§ 16

 1. Zarząd składa się z 5-7 osób:
   – Prezesa/Prezeski
   – dwóch Wiceprezesów/Wiceprezesek
   – członków/członkiń zwyczajnych
 2. Członkiem/członkinią Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego prawomocnym wyrokiem sądu.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż dwa tygodnie po Walnym Zgromadzeniu.
 4. Do zadań Zarządu należy:
   a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
   b) zwoływanie Walnych Zgromadzeń nie rzadziej niż raz w ciągu dwunastu miesięcy
   c) uchwalanie zaleceń dotyczących tematyki i kierunków działalności Stowarzyszenia
   d) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia
   e) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień statutowych
   f) sporządzanie sprawozdań z działalności
   g) przedkładanie Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia
   h) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków/członkiń Stowarzyszenia
   i) rozpatrywanie sporów między członkami/członkiniami, powstałych w związku z działalnością Stowarzyszenia
   j) powoływanie oddziałów terenowych, komisji, zespołów i rad
   k) uchwalanie regulaminów wewnętrznych
   l) ustalanie i rozszerzenie form i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej i działalności odpłatnej oraz podejmowanie decyzji o jej zawieszeniu oraz odwieszeniu
   m) rozwijanie, promowanie, wdrażanie i dbanie o standardy jakości szkoleń Stowarzyszenia
   n) organizowanie procesu przyznawania certyfikatów
 5. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 17

 1. Komisja Rewizyjna:
   a) składa się z trzech członków/członkiń: przewodniczącego/przewodniczącej, sekretarza, członka/członkini zwyczajnego/zwyczajnej
   b) konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż dwa tygodnie po Walnym Zgromadzeniu
   c) Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
   d) Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia
   e) Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu
   f) Członkiem/członkinią Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego prawomocnym wyrokiem sądu
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
   b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
   c) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia
   d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z pisemnym wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu.
 3. Komisja rewizyjna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.

§ 18

Władze Stowarzyszenia, o których mowa w § 14 pkt b,c mogą w czasie kadencji uzupełniać swój skład w drodze kooptacji, jednak co najmniej połowa składu musi pochodzić z wyboru Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

(Usunięty)

§ 19

 1. (Usunięty)
 2. (Usunięty)
 3. (Usunięty)
 4. (Usunięty)

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 20

 1. Oddziały Stowarzyszenia powoływane są na podstawie uchwały Zarządu w województwach, w których zamieszkuje lub pracuje co najmniej 15 członków.
 2. Uchwała o powołaniu oddziału określa teren działania i siedzibę oddziału.
 3. Władzami oddziału są:
   – Walne Zebranie Członków/Członkiń Oddziału,
   – Zarząd Oddziału
   – Komisja Rewizyjna Oddziału
 4. Kadencja władz Oddziału trwa dwa lata.

§ 21

 1. Walne Zgromadzenie Członków/Członkiń Oddziału jest najwyższą władzą oddziału Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie członków/ członkiń Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co najmniej raz na dwa lata lub częściej na żądanie Zarządu lub pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków i członkiń Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Zarząd Oddziału powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszystkich członków/członkinie Stowarzyszenia zrzeszonych w Oddziale listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Oddziału należy:
   a) uchwalanie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,
   b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału  i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
   c) uchwalanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału
   d) wybór członków i członkiń Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
   e) podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału i członków/członkinie Oddziału,
   f) rozpatrywanie spraw nie leżących w kompetencjach innych władz Oddziału.

§ 22

 1. Postanowienia § 16 punkt 1 i 2 stosują się odpowiednio.
 2. Do zadań Zarządu Oddziału należy:
   a) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału i reprezentowanie go na zewnątrz,
   b) realizowanie uchwał walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Oddziału oraz uchwał i wytycznych naczelnych władz Stowarzyszenia,
   c) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach uprawnień udzielonych przez Zarząd,
   d) zwoływanie walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Oddziału,
   e) sporządzanie sprawozdań z działalności,
   f) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla zakresu uprawnień innych władz Stowarzyszenia.
 3. Postanowienia § 17 punkt 1 i 2 oraz § 18 stosują się odpowiednio.

Rozdział VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
   a) wpływu ze składek członkowskich
   b) darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej
   c) dochodów z własnej działalności w tym z działalności gospodarczej
   d) dochodów z majątku stowarzyszenia
 2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Majątek Stowarzyszenie przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jego działania
 4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 6. Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębniony Fundusz Statutowy. Zasady zarządzania Funduszem Statutowym określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
 7. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w wysokości równej lub przekraczającej 15000 Euro, w tym wpłat cząstkowych pochodzących z jednego źródła w okresie jednego roku.
 8. (Usunięty)
 9. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 10. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, składają dwaj członkowie/ dwie członkinie Zarządu działający łącznie, w tym w sprawach majątkowych prezes/prezeska lub wiceprezes/wiceprezeska.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

 1. Decyzje o zmianie statutu Stowarzyszenia lub o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków/członkiń w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisje Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.