Statut Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych

Przyjęty przez Walne Zebranie dnia 25 marca 2023 roku

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Trenerskie Organizacji Pozarządowych” i w dalszej części statutu jest nazywane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem twórczym, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i ma osobowość prawną.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i członkiń. Stowarzyszenie może zatrudniać pracownice i pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, włączającego i uczącego się przez całe życie oraz wspieranie rozwiązywania problemów społecznych poprzez działalność w obszarach nauki, oświaty, edukacji i rozwoju społecznego;
 2. rozbudzanie, uświadamianie i zaspokajanie potrzeb w zakresie ustawicznego doskonalenia kompetencji osób, grup i instytucji związanych z szeroko pojętym kształceniem na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, włączającego i uczącego się przez całe życie;
 3. podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i etyki zawodowej oraz kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się edukacją i rozwojem społecznym;
 4. promowanie idei uczenia się jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji w życiu społecznym i na rynku pracy;
 5. propagowanie form uczenia się zorientowanych na wzmacnianie sprawczości osób uczących się w różnych obszarach funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, włączającego i uczącego się przez całe życie;
 6. działanie na rzecz wdrażania rozwiązań, które sprzyjają upodmiotowieniu osób uczących się.

§ 7

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. dbanie o standardy pracy trenera i trenerki;
 2. animowanie współpracy między trenerami i trenerkami w kraju i za granicą;
 3. reprezentowanie interesów grupy zawodowej trenerów i trenerek;
 4. prowadzenie ewaluacji działań edukacyjnych i rozwojowych;
 5. prowadzenie superwizji i certyfikacji trenerów i trenerek;
 6. organizowanie spotkań, konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz udział w takich wydarzeniach;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
 8. organizowanie, prowadzenie i propagowanie różnorodnych form działalności edukacyjnej i rozwojowej, w szczególności szkoleń i warsztatów grupowych, staży krajowych i zagranicznych, e-learningu, coachingu i mentoringu dla osób zajmujących się działalnością edukacyjną i rozwojową;
 9. opiniowanie programów i przedsięwzięć, w tym legislacyjnych, mających znaczenie dla edukacji inkluzyjnej, budującej podmiotowość oraz jej interesariuszek i interesariuszy, w tym osób uczących się, trenerów i trenerek;
 10. edukację nowych kadr i przygotowanie ich do zawodu trenera/trenerki;
 11. promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu;
 12. propagowanie zasad etyki zawodowej trenera/trenerki i dobrych obyczajów, szczególnie w zakresie poszanowania własności intelektualnej;
 13. świadczenie pomocy prawnej i zawodowej członkom i członkiniom Stowarzyszenia;
 14. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i z sektora przedsiębiorstw oraz izbami gospodarczymi o podobnych celach działania;
 15. organizowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej edukacji, rozwoju, zmiany na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, włączającego i uczącego się przez całe życie;
 16. organizowanie i prowadzenie profesjonalnego wsparcia dla osób zajmujących się edukacją i działaniem na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, włączającego i uczącego się przez całe życie;
 17. opracowywanie programów edukacyjnych i rozwojowych;
 18. działania na rzecz rozwoju osób i podmiotów prawnych sektora pozarządowego, publicznego, przedsiębiorstw oraz grup nieformalnych;
 19. prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, informacyjnie, badawczo, doradczo i szkoleniowo organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, sektor przedsiębiorstw, grupy nieformalne oraz trenerów i trenerki;
 20. organizację i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycielek;
 21. działania wspierające i pomocowe, w tym zbiórki i darowizny na rzecz osób i organizacji non profit, ukierunkowane na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej lub niwelowanie problemu społecznego, który dotyka te osoby, organizacje lub ich beneficjentów i beneficjentki.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE STOWARZYSZENIA

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym/ członkinią zwyczajną Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel/ pełnoletnia obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec/cudzoziemka, który/która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. jest zainteresowany/zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia;
  3. przedstawi dokumenty członkowskie;
  4. prowadzi działania edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, włączającego i uczącego się przez całe życie i przez swoją aktywność realizuje inne cele Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
 2. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne, które:
  1. złożą oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia;
  2. ustalą z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw wymienionych w § 11 ust. 1 lit. d–e.
 4. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela/
  przedstawicielkę.

§ 10

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 11

 1. Członkowie i członkinie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia;
  4. korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności na zasadach określonych przez zarząd Stowarzyszenia;
  5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom i członkiniom Stowarzyszenie.
 2. Członkowie i członkinie Stowarzyszenia są zobowiązani/ zobowiązane:
  1. dbać o wysoką jakość prowadzonych przez siebie działań edukacyjnych i rozwojowych;
  2. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
  3. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał, w szczególności Kodeksu Etycznego trenera/trenerki, członka/członkini Stowarzyszenia;
  4. popierać cele statutowe Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji;
  5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 12

 1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
  1. rezygnacji pisemnej (w postaci pisma lub e-maila) przesłanej do biura Stowarzyszenia;
  2. wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu;
  3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  4. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu;
  5. śmierci członka/członkini.
 2. Utrata członkostwa wskazana w § 12 ust. 1 lit. b. następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
 3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa członkowi/członkini przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie;
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków i członkiń uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
 4. Członkowie/członkinie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uczestniczą w obradach osobiście lub zdalnie (online).
 5. Protokół po obradach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej powinien zawierać:
  1. datę i czas trwania obrad;
  2. listę osób uczestniczących;
  3. agendę spotkania i podjęte decyzje.
 6. Decyzje władz Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o utajnienie głosowania.

§ 14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków i członkiń Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Zwołując Walne Zebranie, Zarząd powiadamia o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad wszystkich członków i członkinie Stowarzyszenia w skuteczny sposób, w tym pocztą elektroniczną, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zebraniu w pierwszym terminie winna uczestniczyć osobiście lub online (zdalnie) co najmniej połowa członków i członkiń uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne Zebranie może obradować skutecznie bez względu na liczbę uczestników i uczestniczek. Każdemu członkowi/członkini przysługuje jeden głos. Osoby uczestniczące online biorą udział w obradach na pełnych prawach. Sposób organizacji zebrania online, uczestnictwa w nim oraz głosowania określa oddzielny regulamin.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. podejmowanie uchwały dotyczącej absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. wybór członków i członkiń Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  5. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;
  6. rozpatrywanie wniesionych przez członków lub członkinie Stowarzyszenia odwołań od uchwał Zarządu;
  7. zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd zmian w Regulaminie Funduszu Statutowego Stowarzyszenia;
  8. ustalanie wysokości składek członkowskich;
  9. uchwalanie procedury uzyskiwania certyfikatów jakości szkoleń;
  10. rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 5. Walne Zebranie obraduje na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.

§ 15

 1. Zarząd składa się z 5–7 osób:
  1. Prezesa/Prezeski;
  2. dwóch Wiceprezesów/Wiceprezesek;
  3. członków/członkiń zwyczajnych.
 2. Członkiem/członkinią Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż dwa tygodnie po Walnym Zebraniu.
 4. Do zadań Zarządu należą:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  2. zwoływanie Walnych Zebrań nie rzadziej niż raz w ciągu dwunastu miesięcy;
  3. uchwalanie zaleceń dotyczących tematyki i kierunków działalności Stowarzyszenia;
  4. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
  5. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień statutowych;
  6. sporządzanie sprawozdań z działalności;
  7. przedkładanie Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia;
  8. przyjmowanie i wykluczanie członków i członkiń Stowarzyszenia;
  9. rozpatrywanie sporów między członkami lub członkiniami, powstałych w związku z działalnością Stowarzyszenia;
  10. powoływanie komisji, zespołów i rad;
  11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
  12. ustalanie i rozszerzanie form i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej i działalności odpłatnej oraz podejmowanie decyzji o ich zawieszeniu lub odwieszeniu;
  13. rozwijanie, promowanie i wdrażanie standardów jakości szkoleń Stowarzyszenia oraz dbanie o nie;
  14. organizowanie procesu przyznawania certyfikatów.
 5. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
 6. Zarząd działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków/członkiń: Przewodniczącego/
  Przewodniczącej, Sekretarza, członka zwyczajnego/ członkini zwyczajnej.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż dwa tygodnie po Walnym Zebraniu.
 3. Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
 5. Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
 6. Członkiem/członkinią Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.
 7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
  3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania;
  4. składanie Walnemu Zebraniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z pisemnym wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.

§ 17

Władze Stowarzyszenia, o których mowa w § 13 ust. 1. lit. b–c., mogą w czasie kadencji uzupełniać swój skład w drodze kooptacji, jednak co najmniej połowa składu musi pochodzić z wyboru Walnego Zebrania.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 18

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. wpływów ze składek członkowskich;
  2. darowizn, spadków, zapisów i zbiórek publicznych;
  3. dochodów z własnej działalności, w tym z działalności gospodarczej;
  4. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Majątek Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jego działania.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków lub członkinie.
 6. Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębniony Fundusz Statutowy. Zasady zarządzania Funduszem Statutowym określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
 7. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w wysokości równej lub przekraczającej 15 000 euro, w tym wpłat cząstkowych pochodzących z jednego źródła w okresie jednego roku.
 8. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 9. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie/ dwie członkinie Zarządu działający/działające łącznie, w tym w sprawach majątkowych Prezes/Prezeska lub Wiceprezes/Wiceprezeska.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. Decyzje o zmianie statutu Stowarzyszenia lub o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków i członkiń w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.