2019-2020

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie kompetencji naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej.
Więcej o projekcie

2019-2021

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2: Młodzież.

Celem projektu jest promowanie skutecznych i efektywnych nieformalnych szkoleń i działań w ramach nieformalnej edukacji w zakresie zwiększenia umiejętności obywatelskich i społecznych młodych ludzi, także w celu wspierania ich integracji społecznej i uczestnictwa w demokratycznym życiu Unii Europejskiej. Projekt partnerski z Włochami, Francją, Szwecją, Rumunią i Wielką Brytanią.
Więcej o projekcie

2018-2020

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne.

Celem projektu jest poszerzenie i rozwijanie kompetencji trenerów i edukatorów uczących osoby dorosłe, głównie w obszarze nauczania dorosłych o niskich kwalifikacjach. Projekt partnerski z Czechami, Finlandią, Belgią i Włochami.
Więcej o projekcie

2018-2019

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność osób pracujących z młodzieżą

Celem projektu jest zapoznanie trenerów/ek, edukatorów/ek pracujących z młodzieżą ze skutecznymi narzędziami pracy z młodymi ludźmi w celu rozwijania ich umiejętności obywatelskich i społecznych oraz zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w zmianach społecznych.
Więcej o projekcie

2018-2019

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność osób pracujących z młodzieżą

Celem projektu jest zapoznanie trenerów/ek, edukatorów/ek pracująch z młodzieżą ze skutecznymi narzędziami pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, ze szczególnym naciskiem na młodych NEET. Projekt partnerski.

Więcej o projekcie

2018-2019

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych, ich bezpieczeństwa w internecie i pozycji na rynku pracy.

Więcej o projekcie

2018-2019

Projekt realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja dorosłych.

Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie kompetencji naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej.

Więcej o projekcie

2018-2019

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Więcej o projekcie
Logo Erasmus plus

2017-2020

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w zakresie spójności polityk publicznych. Projekt realizowany w partnerstwie:
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS) – lider projektu
Fundacja Idea Rozwoju (FIR) – partner projektu
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) – partner projektu

Więcej o projekcie