2018-2019

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych, ich bezpieczeństwa w internecie i pozycji na rynku pracy.

Więcej o projekcie

2018-2019

Projekt realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja dorosłych.

Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie kompetencji naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej.

Więcej o projekcie
Logo Erasmus plus

2017-2020

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w zakresie spójności polityk publicznych. Projekt realizowany w partnerstwie:
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS) – lider projektu
Fundacja Idea Rozwoju (FIR) – partner projektu
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) – partner projektu

Więcej o projekcie

2017-2018

Project is supported by the Visegrad Fund and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands Project.

Celem projektu jest stworzenie lokalnych sieci ekspertów – trenerów, facylitatorów, konsultantów zajmujących się zarządzaniem organizacją, fundraisingiem i facylitacją w celu wzmocnienia lokalnych organizacji w krajach partnerskich.

Więcej o projekcie