Stowarzyszenie STOP przyznaje certyfikaty jakości szkoleń od 2000 roku. System certyfikacyjny został stworzony jako potwierdzenie kompetencji, wiedzy oraz umiejętności trenerskich członków i członkiń – trenerów i trenerek związanych ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Opiera się na opracowanych przez nas standardach: Liście kompetencji trenera/ki, Kodeksie etycznym trenera/ki, Standardach superwizji certyfikacyjnej.

KOMUNIKAT

Obecnie trwają prace nad zmianami w systemie certyfikacji. Do lutego 2022 zgodnie z uchwałą zrządu przyznawanie oraz przedłużanie certyfikatów jest zawieszone (nie dotyczy to certyfikatu bazowego). Certyfikaty, którym kończy się ważność w tym okresie zostają automatycznie przedłużone do końca maja 2022. W przypadku pytań piszcie na biuro@stowarzyszeniestop.pl

Rodzaje certyfikatów:

Certyfikat bazowy obowiązuje od 18 Szkoły Trenerskiej, jest ważny 5 lat i nie podlega procedurze przedłużenia.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie szkoleniowe – min. 80 godzin
 • pozytywna opinia superwizyjna szkolenia min. 8 godz. (szkolenie prowadzone metodami aktywnymi z zakresu jednego tematu merytorycznego dotyczącego organizacji pozarządowych/ aktywizacji społecznej/ budowania społeczeństwa obywatelskiego/ wprowadzania zmiany społecznej)
 • superwizja uczestnicząca szkolenia – 4 godz.
 • ukończenie Szkoły Trenerskiej STOP (zgodnie z regulaminem)

WYMAGANIA:

 • doświadczenie szkoleniowe – min. 200 godzin
 • wymagane szkolenie (przedstawione w doświadczeniu) – min. 16 godz. szkolenie przeprowadzone samodzielnie metodami aktywnymi z zakresu jednego tematu merytorycznego dotyczącego organizacji pozarządowych
 • pozytywna opinia superwizyjna szkolenia min. 16 godz.
 • superwizja uczestnicząca szkolenia – 8 godz.
 • ukończenie szkoleń; szkolenia dla trenerów – fakultatywnie
 • posiadanie kompetencji niezbędnych do ubiegania się o certyfikat 1 stopnia (Lista kompetencji trenera/ki)

WYMAGANIA:

 • doświadczenie szkoleniowe – min. 400 godzin
 • wymagane szkolenia (przedstawione w doświadczeniu) – 3 różne szkolenia przeprowadzone metodami aktywnymi (jedno min. 24 godz.) z zakresu trzech rozmaitych tematów merytorycznych
 • dwie pozytywne opinie superwizyjne – szkolenie 24 godz. i 16 godz. lub 2 szkolenia po 16 godz. (odbywające się według wymagań zawartych w Standardach superwizji)
 • superwizja uczestnicząca każdego szkolenia – 16 godz.
 • wykazanie się ukończonym szkoleniem trenerów w wymiarze min. 200 h, uwzględniającym również trening interpersonalny lub ukończenie szkolenia trenerskiego, min. 160 h oraz treningu interpersonalnego min. 40 h
 • doświadczenie w pracy z kotrenerem
 • posiadanie kompetencji niezbędnych do ubiegania się o certyfikat 2 stopnia (Lista kompetencji trenera/ki)

WYMAGANIA:

 • doświadczenie szkoleniowe – min. 800 godzin
 • wymagane szkolenia (przedstawione w doświadczeniu) – 3 różne szkolenia przeprowadzone metodami aktywnymi (jedno min. 24 godz.) z zakresu trzech rozmaitych tematów merytorycznych oraz przygotowanie i przeprowadzenie treningu/ów dla trenerów 
 • trzy pozytywne opinie superwizyjne – jedno szkolenie trenerskie 24 godz. lub 16 godz. oraz szkolenie 24 godz. i 16 godz. lub 2 szkolenia po 16 godz. (odbywające się według wymagań zawartych w Standardach superwizji)
 • dwie niezależne opinie od trenerów posiadających certyfikat 1 lub 2 stopnia
 • superwizja uczestnicząca każdego szkolenia – 16 godz.
 • wykazanie się ukończonym szkoleniem trenerów w wymiarze min. 200 h, uwzględniającym również trening interpersonalny lub ukończenie szkolenia trenerskiego, min. 160 h oraz treningu interpersonalnego min. 40 h
 • udokumentowane pięć lat czynnej pracy trenerskiej
 • przedstawienie do wglądu autorskich publikacji lub/i materiałów szkoleniowych
 • opisania animowanych lub prowadzonych procesów superwizyjnych, form wspierania innych trenerów/ edukatorów, innych form wsparcia
 • doświadczenie w pracy z kotrenerem
 • posiadanie kompetencji niezbędnych do ubiegania się o certyfikat 3 stopnia (Lista kompetencji trenera/ki)
DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE – przynajmniej 75% godzin powinno być przeprowadzone na rzecz szeroko rozumianej aktywizacji/integracji społeczności, wprowadzania zmiany społecznej, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Szkolenia powinny spełniać min. jedno z kryterium: zlecającym jest organizacja pozarządowa – III sektor lub beneficjentem jest grupa społeczna (nie zawodowa) lub temat dot. aktywizacji/integracji społeczności, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Procedura certyfikacyjna

 1. Certyfikacja trenerska jest dostępna tylko dla członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.
 2. Certyfikaty (1, 2 i 3 stopnia) są ważne pięć lat. Przed upłynięciem ważności można złożyć wniosek o przedłużenie certyfikatu o kolejne pięć lat. Certyfikat bazowy jest ważny 5 lat i nie podlega procedurze przedłużenia.
 3. Trener/trenerka przed przystąpieniem do procesu superwizji certyfikacyjnej dokonuje samodzielnie analizy swoich kompetencji i bierze odpowiedzialność za decyzję o ubieganiu się o certyfikat jakości szkoleń STOP oraz sam proces certyfikacji.
 4. Trener/trenerka informuje biuro STOP o rozpoczęciu procesu certyfikacji (mailowo lub telefonicznie).
 5. W ciągu kolejnych 2 miesięcy nawiązuje kontakt z wybranym superwizorem/ką i przesyła do biura wstępny kontrakt superwizyjny. Wybiera jako przedmiot superwizji certyfikacyjnej szkolenie prowadzone w ramach lub na rzecz organizacji pozarządowych, z tematu, który mieści się w obszarze merytorycznej specjalizacji osoby superwizowanej (ma wystarczające kompetencje merytoryczne do jego przeprowadzenia).
 6. Po zakończeniu procesu członek/członkini składa do biura komplet dokumentów wymaganych na wybrany stopień (kwestionariusz i opinie, autorskie publikacje lub/i materiały szkoleniowe, rekomendacje osób i instytucji itp.) oraz dokonuje wpłaty zgodnie z cennikiem.
 7. Biuro STOP przekazuje pełną dokumentację Komisji Certyfikacyjnej, której zadaniem jest nadawanie oraz odnawianie certyfikatów jakości szkoleń 1 i 2 stopnia oraz przekazanie rekomendacji Radzie Superwizorów dotyczącej przyznania lub odnowienia certyfikatu 3 stopnia.
 8. Komisja oraz Rada mogą podjąć decyzję:
  1. o przyznaniu/ odnowieniu certyfikatu – biuro wydaje dokument certyfikacyjny po dokonaniu wpłaty wpisowego na Listę Certyfikowanych trenerów STOP zgodnie z cennikiem.
  2. o odmowie przyznania/ odnowienia certyfikatu (z wyjaśnieniem przyczyn oraz rekomendacją, co zrobić, by otrzymać/ odnowić certyfikat).
 9. Rada Superwizorów otrzymuje informację o procesie certyfikacji danej osoby na 14 dni przed zebraniem się Komisji Certyfikacyjnej. Jest to czas na zgłaszanie ewentualnych uwag.

 

Procedura odwołania

Trenerowi/trenerce przysługuje prawo do odwołania się od decyzji odmownej:

 1. w przypadku osób ubiegających się o certyfikat I lub II stopnia – od decyzji Komisji Certyfikacyjnej można się odwołać do Rady Superwizorów w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji
 2. w przypadku osób ubiegających się o certyfikat III stopnia – od decyzji Rady Superwizorów można się odwołać do Zarządu w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji. Zarząd powołuje 3-osobową komisję złożoną z superwizorów niezaangażowanych w proces certyfikacyjny danej osoby.

Procedura odnowienia certyfikatu

Przed upłynięciem ważności certyfikatu, trener/trenerka poddaje się superwizji oraz składa wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu. Po przedłużeniu certyfikatu trener/ka dokonuje wpłaty za odnowienie certyfikatu. Ważność certyfikatu jest przedłużona o kolejne 5 lat.