ROZEZNANIE RYNKU Z DNIA 4.12.2018 r.

dotyczące wyboru instruktorów kompetencji cyfrowych do przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Ul. Nowolipki 9B

00-151 Warszawa

NIP 5212883113

Strona internetowa Zamawiającego: www.stowarzyszeniestop.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór 4 instruktorów do przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu grantowego pt. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

 1. Rodzaje i specyfika szkoleń:

Przeprowadzenie szkoleń w jednym lub kilku spośród 4 modułów :

Lp. Nazwa szkolenia Liczba szkoleń
1 Rodzic w internecie 18
2 Moje finanse w sieci 2
3 Działam w sieciach społecznościach 1
4 Kultura w sieci 1

 

Czas trwania szkolenia:

12 godz./grupa (12 osób). Jedna godzina jest liczona jako godzina zegarowa tj. 60 min.

Szkolenie „Rodzic w internecie” realizowane będzie na 4 spotkaniach po 3 h lub/i 2 spotkaniach po 6 h

Planowane terminy realizacji:

Od 8 stycznia 2019 r. – do 15 lipca 2019 r.

Dokładne terminy i godziny szkoleń będą ustalane indywidualnie (po zrekrutowaniu uczestników)
w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, że szkolenia mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-13.00. Dni realizacji zajęć uzależnione będą również od deklaracji zrekrutowanej grupy.

 

Miejsce realizacji szkoleń: Gmina Jabłonna (Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie).

W przypadku rozszerzenia rekrutacji na województwo mazowieckie, istnieje możliwość realizacji szkoleń w innych lokalizacjach.

Łączna liczba uczestników szkoleń: 22 grupy x 12 osób/grupa (łącznie 264 osób)

Opis szkolenia – szkolenie prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 25 rok życia. Szkolenie ma na celu wykształcenie w uczestnikach podstawowych kompetencji cyfrowych w 5 kategoriach (umiejętności informacyjne, umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności związane z oprogramowaniem, umiejętność korzystania z usług publicznych). Umiejętność wykonania co najmniej jednej czynności w ramach każdej kategorii jest wystarczająca do uznania posiadania podstawowych kompetencji cyfrowych.

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów (zakresów tematycznych):

 1. Rodzic w internecie – moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna m.in. źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci, nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i innych.
 2. Moje finanse i transakcje w sieci – moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, płacić podatki oraz nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji.
 3. Działam w sieciach społecznościowych – Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e- administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 4. Kultura w sieci – moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki i własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury. Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury.

Instruktorzy zostaną przygotowani przez trenerów Fundacji Legalna Kultura do prowadzenia szkoleń poprzez uczestnictwo w warsztatach stacjonarnych lub e-learningowych. Instruktorzy otrzymają scenariusze oraz materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkoleń, a także będą mogli skorzystać z konsultacji.

 

III. WYMAGANE KOMPETENCJE INSTRUKTORÓW

METODYCZNE:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
 4. Umiejętność motywowania uczestników.

TECHNICZNE:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
 2. Umiejętność korzystania z internetu.
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

DOŚWIADCZENIE:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

IV. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę prosimy przesłać w postaci skanu do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 na adres: karolina.chrzanowska@stowarzyszeniestop.pl

W celu złożenia oferty należy przesłać wypełniony i podpisany załącznik nr 1. W załączniku proszę wpisać:

 1. proponowaną cenę brutto za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia (zegarowej). Podana w ofercie cena powinna zawierać wszystkie koszt związane z wykonaniem zamówienia (podatki, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, koszty dojazdów na miejsce szkolenia, itp)
 2. opis doświadczenia w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat

Do pobrania: rozeznanie rynku z załącznikiem nr 1