REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Zgłoszenia do 16 stycznia 2018
(UWAGA: przedłużenie terminu o 24h!)

 

Chcesz prowadzić skuteczne i atrakcyjne szkolenia, przekazywać swoją wiedzę innym?
Twoją pasją jest uczenie innych – młodzieży, dorosłych, seniorów? Doceniasz różnorodność?
Jesteś związany/związana z sektorem obywatelskim, działasz społecznie?
Ważne są dla Ciebie – podmiotowość uczestników, inicjowanie i wspieranie zmiany społecznej?

Zgłoś się do 20. edycji Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych!

Ponad 230 godzin szkoły – w tym 196 godzin zajęć szkoleniowych oraz webinaria. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).
To sprawdzian umiejętności uczestników i uczestniczek poza szkołą. Polega na przeprowadzeniu szkolenia pod superwizją. W ramach programu przewidziano około 30 godz. związanych z treningiem zadaniowym (konsultacje, przygotowanie, prowadzenie).
Trenerzy i trenerki z dużym doświadczeniem pracy z dorosłymi, specjalizujący się w różnych tematach. Łączy ich wspólne podejście do pracy z grupą, oparte na uznaniu jej podmiotowości i autonomii.
Po zakończeniu szkoły uczestnicy i uczestniczki mają możliwość otrzymania certyfikatu jakości szkoleń (certyfikat bazowy), który jest częścią naszego systemu certyfikacji i jest ważny 5 lat.

ZGŁOSZENIA

Szkoła trenerska to edukacyjna podróż połączona z pracą nad sobą i zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Praca w grupie to źródło zarówno wsparcia i docenienia, jak i informacji zwrotnych, czasem konstruktywnej konfrontacji.
Trening interpersonalny pozwoli lepiej poznać siebie, wyciągnąć wnioski rozwojowe dotyczące roli trenerskiej i zrozumieć jaki wpływ mamy na innych.
Kompetencje trenerskie są zdobywane i utrwalane aktywnie, w zadaniach, doświadczeniach, eksperymentach.

Co nas wyróżnia?

DOŚWIADCZENIE
Od 1999 roku realizujemy szkoły trenerskie, które są stałym elementem programowym Stowarzyszenia. Mamy już ponad 670 absolwentów i absolwentek różnego typu szkół trenerskich.

JAKOŚĆ
Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w Szkole.

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA
Szkoła Trenerska przygotowuje do pracy w roli trenera z myśleniem o zmianie społecznej, pracy w lokalnej społeczności, z podejściem, w którym w centrum jest człowiek.

POZNANIE ŚRODOWISKA
Działamy w środowisku ludzi, którym zależy na zmianie społecznej.

ROZWÓJ ZAWODOWY
Szkoła przygotowuje do zawodu trenera/trenerki, edukatora/edukatorki. Posiadamy własny system certyfikacji trenerskiej.

PROGRAM

POBIERZ PROGRAM SZKOŁY (pdf)

Program szkoły obejmuje 196 godzin sesji szkoleniowych. Jednym z stałych elementów każdej sesji będzie wykorzystanie narzędzi z zakresu nowych technologii pomocnych w pracy edukacyjnej. W ramach Szkoły odbędą się też:

3 webinaria:

1. Uczenie się dorosłych:

 • uczenie się formalne /nieformalne /pozaformalne
 • andragogika Knowlesa
 • metodologia i metodyka uczenia dorosłych
 • mapa pojęć i kategorii

2. Współczesne trendy w uczeniu:

 • neurodydaktyka

3. Efektywność szkolenia:

 • modele ewaluacji (D.L. Kirkpatricka i R. Brinkerhoffa)
zadania domowe do wykonania między sesjami zjazdowymi

Harmonogram:

(naciśnij belkę aby zobaczyć zakres tematyczny zajęć)

Prowadzenie: Agnieszka Zarzycka
Zakres tematyczny:
 • Poznanie osób uczestniczących w szkole i integracja grupy
 • Doświadczenie procesu grupowego
 • Doświadczenie wpływu swoich zachowań na działania i emocje innych osób w grupie
 • Doświadczenie i świadomość własnych emocji
 • Zrozumienie swoich relacji z grupą
 • Określenie mocnych stron w relacjach z innymi osobami
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych
 • Otrzymanie informacji zwrotnych na temat wpływu własnych zachowań i działań na innych
Prowadzenie: Maja Branka
Zakres tematyczny:
 • Zmiana i rozwój – pojęcia i dynamika wprowadzania zmian
 • Edukacja jako zmiana indywidualna, organizacyjna i społeczna – teoria zmiany, etapy, procesy towarzyszące zmianie
 • Trening interpersonalny – zmiana na poziomie indywidualnym i grupowym
 • Pogłębienie rozumienia procesu grupowego – omówienie doświadczenia treningu interpersonalnego w szczególności: faz i norm grupowych
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności identyfikowania etapów procesu grupowego
 • Wspieranie osób, grup, społeczności w procesach zmiany (osoba prowadząca w rolach: trener/ki; facilitator/ki; ekspert/ki; coacha)
 • Korzystanie z nowych technologii w procesie uczenia dorosłych
Prowadzenie: Monika Bełdowska
Zakres tematyczny:
 • Pojęcia: moderacja, facylitacja, informacja zwrotna
 • Rozwijanie kompetencji facylitacyjnych potrzebnych do angażowania grupy, ujawniania potencjału wszystkich osób, skupiania wokół wspólnych celów
 • Doświadczenie roli facylitatora/ki i otrzymanie informacji zwrotnych
 • Zasady pracy z małą grupą – kluczowe umiejętności: prowadzenie dyskusji, zadawanie pytań, podejmowanie decyzji, angażowanie, dbanie o zasady pracy grupowej)
 • Praca z różnorodnymi grupami: „mniejszość” i „większość” na szkoleniu, przeciwdziałanie dominacji jednej grupy, pojęcie empowermentu
 • Metody pracy z dużymi grupami – poznanie metod
Prowadzenie: Ewa Jasińska
Zakres tematyczny:
 • Metodologia uczenia się przez doświadczenie D. Kolba
 • Doświadczenie roli trenera/trenerki posługującego/ej się metodami aktywnymi zgodnie z cyklem Kolba
 • Uzyskanie informacji zwrotnych o wykorzystaniu kompetencji związanych z metodologią uczenia osób dorosłych
 • Poznanie i doświadczenie różnorodnych metod szkoleniowych
Prowadzenie: Maja Branka (warsztat 20h), Kamil Śliwowski (wykład + miniwarsztat 4h)
Zakres tematyczny:
 • Pojęcia: wiedza / ekspert – co z nich wynika dla osoby prowadzącej
 • Uczenie się jako proces poznawczy – podstawowe mechanizmy przydatne w uczeniu się i zapamiętywaniu treści
 • Rozwinięcie umiejętności przygotowania i prezentowania treści w eksperckiej roli trenera/trenerki
 • Umiejętności prowadzenia dobrego wykładu – przygotowanie się, struktury dedukcyjne i indukcyjne w przekazywaniu wiedzy
 • Wiarygodność jako element perswazji i skutecznego uczenia
 • Osoba prowadząca w roli coacha oraz wspieranie w rozwoju umiejętności indywidualnych: formułowanie celów, pytania rozwojowe, informacja zwrotna
 • Kodeks etyczny i najważniejsze wyzwania trenerskie
 • Uczenie się i zdobywanie wiedzy w erze cyfrowej – zmiana edukacji, trendy globalne, wykorzystanie nowych technologii w uczeniu i pracy trenerskiej
 • Rzetelne źródła informacji – otwarte zasoby, prawa autorskie
Prowadzenie: Katarzyna Sekutowicz
Zakres tematyczny:
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych oraz narzędzi, które temu służą
 • Poznanie różnorodnych metod badania potrzeb szkoleniowych
 • Zdobycie umiejętności projektowania szkolenia jako narzędzia zmiany dla osób w nim uczestniczących
 • Projektowanie badania potrzeb w odniesieniu do szkolenia w ramach treningu zadaniowego
 • Dobór metod szkoleniowych do treści edukacyjnych
Prowadzenie: Katarzyna Sekutowicz
Zakres tematyczny:
 • Zwiększenie umiejętności samodzielnego projektowania szkolenia
 • Zwiększenie umiejętności stawiania celów szkoleniowych i zakresu treści potrzebnych do realizacji celów, projektowania efektów i treści modułów szkoleniowych
 • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat ewaluacji szkoleń
 • Poznanie metod monitoringu procesu edukacji
 • Poznanie metod ewaluacji procesu edukacji
Prowadzenie: Katarzyna Czayka-Chełmińska
Zakres tematyczny:
 • Doświadczenie roli trenerskiej podczas prowadzenia fragmentu szkolenia (w tym pracy w parze trenerskiej)
 • Zdobycie informacji rozwojowej informacji zwrotnej na temat własnego warsztatu i stylu pracy
 • Doświadczenie własnego stylu pracy i mocnych stron w roli trenerskiej
 • Zwiększenie umiejętności planowania własnego rozwoju w oparciu o cele i otrzymane informacje zwrotne
 • Wykorzystanie metod służących pracy z uczestnikami i uczestniczkami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkoleń zarówno prewencyjnie jak i interwencyjnie
Prowadzenie: Maja Branka
Zakres tematyczny:
 • Podsumowanie całego procesu edukacyjnego
 • Pogłębienie rozumienie doświadczenia procesu grupowego w oparciu o doświadczenie własne grupy
 • Ewaluacja szkoły
 • Refleksja nad trenerskimi celami rozwojowymi.

Więcej na temat efektów kształcenia znajduje się w Regulaminie szkoły (część I pkt. 2).

TRENING ZADANIOWY

Oprócz aktywnego udziału w szkoleniach, elementem sprawdzenia umiejętności uczestników i uczestniczek poza szkołą, jest przeprowadzenie szkolenia pod superwizją (odpowiadając na realne potrzeby uczestników). Szkolenie może być prowadzone samodzielnie (8h) lub w parze trenerskiej z osobą uczestniczącą w kursie (16h). Każdy uczestnik/ każda uczestniczka ma zagwarantowane 4 godziny superwizji prowadzonego szkolenia.

Trening zadaniowy może mieć charakter wydarzenia szkoleniowego organizowanego przez całą grupę w wybranej miejscowości lub mogą to być pojedyncze szkolenia organizowane przez uczestnika/czkę lub parę trenerską (forma treningu będzie ustalona z grupą).

W trakcie trwania szkoły wszystkie osoby uczestniczące będą miały możliwość skorzystania z rozmowy rozwojowej z Superwizorką Szkoły oraz skonsultowania metodologicznego programu szkoleniowego przygotowanego na użytek treningu zadaniowego. Realizacja treningu zadaniowego przewidziana jest na październik 2018 roku.

KADRA TRENERSKA

Maja Branka
Maja BrankaTrenerka, superwizorka STOP
Superwizorka Szkoły. Prowadzi zajęcia z metodologii pracy trenerskiej – procesu grupowego, prezentacji i metodologii uczenia. Podczas szkoły odpowiedzialna za merytoryczny program Szkoły, wspieranie w rozwoju indywidualnym osób uczestniczących oraz  prowadzenie zajęć z procesu zmiany, prezentacji trenerskiej i planowania rozwoju trenerskiego.
Monika Bełdowska
Monika BełdowskaTrenerka, facylitatorka, coach
Trenerka umiejętności społecznych. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących facylitacji, umiejętności trenerskich i zarządzania. Pracuje dla organizacji pozarządowych i biznesowych. Posiada certyfikat jakości szkoleń STOP II stopnia. Jest certyfikowaną facylitatorką International Association of Facilitators (IAF).
Katarzyna Czayka-Chełmińska
Katarzyna Czayka-ChełmińskaTrenerka, mediatorka, superwizorka STOP
Psycholożka, trenerka mediacji i umiejętności społecznych. Specjalizuje się w szkoleniach dla trenerów, prowadzi spotkania i mediacje społeczne, wspiera w rozwoju liderów i liderki społeczności lokalnych. Zawodowo związana z Fundacją Szkoła Liderów.
Ewa Jasińska
Ewa JasińskaTrenerka, superwizorka STOP
Specjalizuje się w metodologii kształcenia dorosłych, komunikacji społecznej i animacji środowiskowej, definiowaniu potrzeb i problemów instytucji środowiskowych, budowaniu partnerstw lokalnych oraz wizerunku organizacji/PR.
Katarzyna Sekutowicz
Katarzyna SekutowiczTrenerka, superwizorka STOP
Prowadzi warsztaty, superwizje, mentoringi i długofalowe procesy edukacyjne: grupowe i indywidualne. Trenerka, konsultantka, mentorka i menedżerka w Stowarzyszeniu BORIS.
Agnieszka Zarzycka
Agnieszka ZarzyckaTrenerka, superwizorka STOP, coach, facylitatorka
Posiada rekomendacje PTP III stopnia, rekomendacje trenerskie i coachingowe grupy TROP. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych i menedżerskich oraz współpracy grupowej. Wspiera w organizacjach wdrażanie procesów zmian, pracuje w oparciu o paradygmat systemowy.”

 

CERTYFIKAT

Po zakończeniu szkoły uczestnicy i uczestniczki mają możliwość otrzymania certyfikatu jakości szkoleń (certyfikat bazowy), który jest częścią systemu certyfikacji Stowarzyszenia STOP i jest ważny 5 lat. Aby otrzymać certyfikat należy:

 • ukończyć 20. Szkołę Trenerską STOP (zgodnie z regulaminem),
 • być członkiem/członkinią Stowarzyszenia,
 • pozytywne zaliczyć trening zadaniowy (należy przeprowadzić pod superwizją min. 8-godzinne szkolenie metodami aktywnymi z zakresu jednego tematu merytorycznego dotyczącego organizacji pozarządowych/ aktywizacji społecznej/ budowania społeczeństwa obywatelskiego/ wprowadzania zmiany społecznej oraz uzyskać pozytywną opinię superwizora/ki),
 • posiadać doświadczenie szkoleniowe -min. 80 godzin szkoleniowych.

ZGŁOSZENIA

Rekrutacja jest dwuetapowa:

 • ankieta zgłoszeniowa (przesłana do 16 stycznia 2018 – UWAGA: przedłużenie terminu o 24h) – POBIERZ: ANKIETA (.docx) lub ANKIETA (.odt)
 • rozmowa kwalifikacyjna: w terminie 15 lub 18 stycznia 2018

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkoleń

 • Trening interpersonalny: odbędzie się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą (z noclegiem i pełnym wyżywieniem dla uczestników/czek).
 • Sesje 2-9 odbędą się w sali szkoleniowej w Warszawie, ul. Nowolipki 9 B (bez noclegu i wyżywienia, zapewniamy poczęstunek w trakcie szkolenia)

Cena

 • 7400 zł brutto – całkowity koszt udziału w szkole
  Zniżka 7% dla dwóch osób, które zgłoszą się jako pierwsze (i przejdą pozytywnie rekrutację)
 • Można płacić ratami – istnieje możliwość indywidualnego rozłożenia rat

Dokumenty związane z rekrutacją

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

Osoby do kontaktu: Paulina Sierzputowska