Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II

Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie kompleksowości oraz trwałości systemu wsparcia w 16 regionach i na poziomie ponadregionalnym, poprzez działania doradcze i rzecznicze dotyczące spójności polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej. Projekt jest kontynuacją projekty z lat 2017-2020 (zobacz: SIRES) i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SIRES II - belka z logotypamiLogo Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)
Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR) i Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP)

Wartość projektu: 6 789 310,00 zł zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 722 030,46 zł

Numer projektu: POWR.02.09.00-00-0090/19

 

Planowane efekty

 1. Zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników/uczestniczek projektu w zakresie spójności polityk publicznych poprzez doradztwo, szkolenia, webinaria i inne narzędzia online oraz wymianę doświadczeń pomiędzy regionami.
 2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli/przedstawicielek Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Urzędów Marszałkowskich w zakresie planowania strategicznego i zarządzania regionalnymi politykami publicznymi, w tym w zakresie ekonomii społecznej i usług społecznych (także w kontekście regulacji  zawartych w EFS/EFS+)
 3. Wzrost wiedzy uczestników/uczestniczek projektu w zakresie: zarządzania zmianą, procesów grupowych, współpracy/sieciowania oraz facylitacji spotkań w obszarach dotyczących polityk publicznych i ekonomii społecznej.
 4. Zwiększenie spójności 16 regionalnych polityk w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie, koordynacji działań na jej rzecz, budowania systemu wsparcia (w tym w kontekście zmian w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej) we współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Działania STOP

W ramach zadań realizowanych przez STOP jest prowadzenie doradztwa tematycznego oraz szkoleń z kompetencji miękkich, w tym:

 • Przygotowanie i moderowanie spotkań
 • Praca z grupą, rozumienie procesów grupowych
 • Efektywna komunikacja
 • Wystąpienia publiczne
 • Konflikty i ich rozwiązywanie
 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Zarządzanie zespołem i budowanie zespołu

Kontakt z biurem projektu w STOP: Katarzyna Fusiek, katarzyna@stowarzyszeniestop.pl
Więcej: www.facebook.com/SIRESII